Monikai Mironaitei - 100/Monika Mironaitė, 1950 m.

Previous | Home | Next