Monikai Mironaitei - 100/Akademinis dramos teatras,
spektaklis „Nora“, Monika Mironaitė – Nora, 1942.10.31

Previous | Home | Next