Monikai Mironaitei - 100/Akademinis dramos teatras, spektaklis „Tyli
naktis“, Monika Mironaitė – motina, 1984.06.06

Previous | Home | Next