Pas dangaus vartus... Poezija prozoje!
Vinco Krėvės 136-osioms gimimo metinėms paminėti

 

2018 m. lapkričio 8 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) įvyko kūrybos vakaras „Pas dangaus vartus... Poezija prozoje!“ Tai vienas iš ciklo „Atkurtos Lietuvos (1918–1940) kultūros ženklai“ renginių, skirtas Vinco Krėvės 136-osioms gimimo metinėms paminėti. Įkvėptas iškilaus dzūko – Vinco Krėvės – poetinės prozos kūrinių, maestro Rimantas Vaitkevičius padovanojo vakaro svečiams literatūrinę muzikinę kompoziciją, supintą iš tekstų ir gyvenimo kontekstų, atskleidusių Rašytojo pasaulėjautos ir pasaulėžiūros kontūrus. Programoje taip pat skambėjo Krėvės amžininko – kompozitoriaus Juozo Naujalio – muzika. „Teatras turi siekti ne horizontalės, bet vertikalės, t.y. vesti žmogaus mintį gelmėn ir tuo pat metu aukštyn“, – teigia maestro. Rimantas Vaitkevičius – režisierius, aktorius, sceninio meistriškumo mokytojas, save atidavęs Kauno muzikiniam teatrui, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentams ir Vilniaus baleto mokyklos auklėtiniams, tebesidalija savo išskirtinio talento vaisiais su visais žiūrovais. Iš širdies į širdį!

Juozo Valiušaičio (Nr. 1), Ulos Zaleskytės (Nr. 3–5, 9, 12, 14, 17–19, 21) ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejaus nuotraukos (Nr. 2, 6–8, 10–11, 13, 15–16, 20).Kūrybos vakaras
Vincui Krėvei atminti

„Raganius. Prieškarinių laikų
sodžiaus gyvenimo šešėliai.“

Gyveno tame kaime du garsūs
tarp savųjų vyrai: Jonas Kukis
ir Kazys Gugis.

Pirmasis buvo turtingas
ūkininkas, doras, darbštus ir
dievobaimingas žmogus, todėl
buvo visų gerbiamas vyras.

Antrasis buvo vargšas
žmogelis, neturėjo nei ūkio, nei
žmonos, nei vaikų, gyveno
vienui vienas kaip pirštas
dūminėje trobelėje su
mažučiais langeliais.

Dairosi ten, dairosi šen, niekur
nė vieno kaimyno nematyti.

Pagyvensiu pas tave, kol mirsi,
o tada abu keliausime dangun.
Dviese bus drąsiau – ir tau,
ir man.

Vos tik atsistojo skerdžius,
kai pajuto, kai ėmė skristi
aukštyn aukštyn, ir lėkė kaip
paukštis, žemės kojomis
neliesdamas...

Aš Dievo angelas... Štai čia,
matote, trys keliai: vienas
dangun, kitas skaistyklon,
trečias pragaran. Pasirinkite,
kuris jums tinkamas

Šventieji apaštalai Jonas ir
Petras: Teks vartai atkelti.
Teeina dangun
!

Gloria in excelsis Deo!

Žiūrovai

Aktoriai: Marius, Rimantas,
Julija, Darius ir Vladas

Kino operatorius Vincas Kubilius

Muziejaus vadovas
Vladas Turčinavičius

Maestro Rimantas Vaitkevičius

Sėdi ant vėjalaužio senis
Vainorus, kurį vienu žodžiu
vadina viso sodžiaus moterys
„bedieviu“, o vyrai –
„filozopu“

Aukštas, žilas, saulės
spinduliais apvainikuotas,
jis panašus buvo dabar į
kažkokį senąjį krivį...

Aplodismentai

Žvalgytuvės po muziejų

Atokvėpio akimirka
ekspozicijų salėje

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2018

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt