Melchioras Račkauskas. Nuotraukų katalogas

Previous | Home | Next

Vytauto Didžiojo Universitetas, Teologijos- Filosofijos fakultetas, mokomasis personalas.

1930m. Viršutinė eilė: ord. prof. dr. St. Šalkauskis, ord. prof. dr. Al. Grigaitis, ord. prof. dr.J. Maironis – Mačiulis,

fakulteto kancleris ord. prof. J. Skvireckas, ord. prof. mg. K. Šaulys, ord. prof. dr. Bl. Čėsnys, ord. prof. Pr. Dovydaitis.

Antra eilė: e. o. prof. M. Račkauskas, e. o. prof. dr. J. Eretas, e. o. prof. dr. A. Maliauskis, dekanas e. o. prof. dr. Pr. Kuraitis,

e. o. prof. vysk. M. Reinys, sekretorius e. o. prof. dr. P. Malakauskis, e. o. prof. Ant. Alekna, e. o. prof. dr. J. Totoraitis,

e. o. prof. dr. K. Pakštas. Trečia eilė: priv. doc. dr. Ant. Juškus, doc. dr. Ant. Salys, doc. dr. L. Bistras, doc. dr. Ign. Česaitis,

doc. mg. Pr. Penkauskas, doc. T. Brazys, doc. mg. M. Morkelis, doc. mg. J. Meškauskas, doc. J. Balčikonis, doc. dr. Ant. Gylys.

Ketvirta eilė: doc. e. p. dr. Pr. Venckus, fakulteto pastato nuotrauka, doc. e. p. dr .J. Grinius.