Ilguvos dvaras yra vienas iš daugelio Lietuvoje esančių dvarų, turintis ilgą istorinę ir turtingą kultūrinę praeitį, vertą dėmesio net ir mūsų dienomis. Jo istorija prasideda nuo XVI a. antros pusės, kuomet pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėta  ši vietovė dar buvo vadinama Panykiais. Panykių dvarą su jam priklausančiais žemės plotais abipus Nemuno 1758 m. įsigijo Veliuonos klebonas, prelatas Viktoras Talko-Grincevičius-Ilgauskas (Talko-Hryncewicz-Ilgowski). Jis pastatė ir pirmąją Ilguvos bažnyčią. Vėliau klebonas dvarą pardavė savo brolio sūnui Jonui Grincevičiui, kuris buvo karaliaus Stanislovo Augusto šambelionas. Jo rūpesčiu 1790 m. buvo pastatyti nauji mediniai dvaro rūmai. 1806 m. Ilguvą paveldėjo jo sūnus Julijonas, o kitoje Nemuno pusėje buvusius palivarkus paveldėjo kiti sūnūs. Viename iš palivarkų, Riukšionių dvare, 1850 m. gimė garsus antropologas Julijonas Talko-Grincevičius. Po Julijono Talko-Grincevičiaus mirties 1862 m. Ilguvos dvarą paveldėjo jo sūnus Henrikas, kuris su savo broliu Polikarpu rėmė 1863 m. sukilėlius ir už tai buvo ištremti į Tobolsko guberniją. Brolis pakeliui susirgo ir mirė, o Henrikas sugrįžęs po penkerių metų tremties, energingai ėmėsi atstatyti dvarą. XIX a. pabaigoje Henriko dukra Ona Alina Grincevičiūtė ištekėjo už garsaus lenkų smuikininko, dirigento ir kompozitoriaus Emilio Mlynarskio ir šis dvaras pagal bajorų tradicijas atiteko jai kaip kraitis. Nuo tada šiame dvare apsilankydavo daug to laikotarpio garsių žmonių. Iš jų būtina paminėti Peterburgo dvasinės akademijos profesorių kun. Justiną Pranaitį, dailininkus Ferdinandą Ruščicą ir Elviro Andrioli, smuikininką Polį Kochanskį, pianistą, vėliau tapusį Lenkijos ministru pirmininku, Ignacą Paderevskį ir dar daugelį kitų. Tarpukario laikotarpiu čia lankėsi pasaulinio garso pianistas, Mlynarskių žentas Arturas Rubinšteinas, rašytojas prof. Albinas Herbačiauskas, dailininkas Kazys Šimonis ir kiti.     

      Ilguvoje prasidėjo ir dainininkės B. Grincevičiūtės pirmoji pažintis su muzika. Nors ten ji praleido tik trejus metus, tačiau kaip teigia dainininkė, tai buvo patys gražiausi jos vaikystės metai, o Ilguva visą gyvenimą jai išliko antrąja tėviške.