LT
     
ANTANAS VENCLOVA
 
 
     
   
1906-1971
   
   
   
Kiti duomenys apie A.Venclovą
   
   
   
Filmuota medžiaga (iš muziejaus rinkinio)
   
   
BIBLIOGRAFIJA
   
1941-1945
1972 iki dabar
   
Redakcinis darbas
   
Apie Venclovą
   
   
 
BIBLIOGRAFIJA
 
KNYGOS, VERTIMAI, STRAIPSNIAI LIETUVIŲ KALBA
   
1941-1945

1941 m.
1. Venclova, Antanas. Naktis. Apysakos. Iliustr. T. Kulakauskas. V., Valst. grož.. lit. l-kla, 1941. 249 p. su iliustr. 5000 egz. (Turi: Venclovų namai-muziejus).
2. Rasmussen, Knud. Didysis rogių kelias. 18.000 kilometrų per neištirtas Arktinės Amerikos sritis. Vertė A. Venclova. [K.], Lietuvos TSR Valst. l-kla, „Šviesos" sp., [1941]. 247 p., il. ir žml. 20 cm. 5.200 egz. Rb 4,20. (Turi: Venclovų namai-muziejus).
1942 m.
3. Venclova, Antanas. Kelias į Lietuvą. Apsakymai. [Virš. I. Trečiokaitės]. M, Lietuvos TSR Valst. 1-kla, „Izvestijų" sp., 1942 [1943]. 120 p. 14 cm. 4.100 egz. Rb 0,75. (Turi: Venclovų namai-muziejus).
4. Venclova, Antanas. Po Liudendorfo batu. 1915-1918 m. vokiečių okupacija Lietuvoje. M., Lietuvos TSR Valst. 1-kla, „Iskra revoliucii" sp., 1942. 27 p. 14 cm. 3.100 egz. Rb 0,30. Prieš antr. slapyv.: A. Laisvydas.
5. Tarpusavio pagalba mūšyje. Vert, iš 2-ojo leid.(A. Venclovos vert., Balachna), „Tėvynė šaukia“ leid. ir sp., 1942, 8 p. 21 cm.
6. Kovos dainos. M., Karinė l-kla, 1942. 64 p. 10000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
7. Gyvajai Lietuvai. Eilėraščiai. M., Lietuvos TST valst l-kla, 1942. 87 p. 1000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
8. Partizanas Daura. Apsakymai apie vokiškuosius grobikus. [Virš. L. Vaineikytės]. M., Lietuvos TSR Valst. l-kla, „Iskra  revoliucii" sp., 1942, 64 p. 14 cm. 3.100 egz. Rb 0,75. (A. Venclova – vienas iš autorių).
9. Dovženko, A. Atskalūnas. [Apsakymas, vertė iš rusų kalbos A. Venclova. M.], Karinė l-kla „Iskra revoliucii“ sp., 1942, 13 p., 14 cm, 2000 egz, Rb 0,10.
10. Venclova, Antanas. Didžiuoju kultūros keliu. – Tiesa, 1942, liepa Nr. 16.
11. Venclova, Antanas. Jis dalyvavo didžiojoj kovoj dėl Maskvos. (Apie leitenantą A. Svirskį)- Tarybų Lietuva,1942, gruod. 14. – Pasirašė: A. Laisvydas.
12. Venclova, Antanas. Kovoja jie dėl tavo laisvės, Lietuva. [Apie Junginio lietuvius]. - Menas ir literatūra, 1942, lapkr., Nr. 1. — Pasirašė: A. Laisvydas.
13. Venclova, Antanas. Lietuvos vaikai Udmurtijoje. - Tarybų Lietuva,1942, lapkr. 29.
14. Venclova, Antanas. „Živaja Litva". [Lietuvių poetų to paties pavad. eilėraščių rinkinio rusų k. (M., 1942) recenzija]. Menas ir literatūra, 1942, gruod., Nr 2. — Aut. nenurodytas.
15. Venclova, Antanas. Didžiosios dienos. - Menas ir literatūra, 1942, lapkr., Nr 1.
16. Venclova, Antanas. Kolonisto nuotykiai Lietuvoje. [Satyra]. - Tiesa, 1942, rugp., Nr 20, — Pasirašė: A. Vėtra.
17.Venclova, Antanas. Laiškas iš Vokietijos. - Menas ir literatūra, 1942, gruod., Nr.2.
18. Venclova, Antanas. Liaudis. - Tiesa, 1942, bal. 8.
19. Venclova, Antanas. Plėšikams  iš Berlyno. - Už Tarybų Lietuvą, 1942, geg., Nr 12.
20.Venclova, Antanas. Žalia giesmė. Sonetas. - Tarybų Lietuva, 1942, gruod. 30.
21.Venclova, Antanas. Verneris grįžta iš karo. [Ištr. iš apysakos „Verneris Švirplies užkariauja pasaulį"]. - Menas ir literatūra, 1942, gruod., Nr. 2.
22. Venclova, Antanas. Mūsų meno ansambliai. - Tarybų Lietuva, 1942, gruod. 7. – Pasirašė: A. L.
23. Venclova, Antanas. 1 658 000. [egz. lietuviškų knygų, išleistų karo metu Lietuvos TSR Valst l-klos]. - Menas ir literatūra, 1942, gruod., Nr. 2. – Pasirašė: A. Laisvydas.
1943 m.
24. Venclova, Antanas. Tėvynės šauksmas. Eilėraščiai ir poemos. [Virš. L. Aronausko. M.], Lietuvos TSR Valst. 1-kla, „Izvestijų" sp., 1943. 49 p., įsk. virš. 14 cm. [4.000] egz. Rb 1,00. (Turi: Venclovų namai-muziejus).
25. Venclova, Antanas. Iš karinio bloknoto. [Virš L. Varėnio], M., LTSR valst. l-kla, 1943. 3000 egz. Rb 3,00. (Turi: Venclovų namai-muziejus).
26. Didysis lietuvių tautos priešas. Lietuvos rašytojai apie mūsų tautos ilgaamžę kovą su vokiškaisiais grobikais. Brooklyn, N. J., Laisvės spauda, 1943. 255 p. su il. 20 cm. (Amerikos lietuvių darbininkų literatūros d-jos leid. Nr. 50). B. k. — Leid. parengtas taryb. lietuvių rašytojų. — Bibliogr: p. 138.
Turinys: Eilėraščiai: J. Akurateris. Saulės kautynėms atminti. Vertė J. Palemonas [J. Paleckisj. — K. Donelaitis. Lietuvninkai būrai vokiečių dvarininkų vergovėje; Lietuvninko Pričkaus mirtis. — L. Gira. Aukšti Pilėnų rūmai. — A. Jakštas. Juodkrantė. Raganų kalnas; Nida. Urbo kalnas. — J. Jonila-2ilius. Aukštyn, kriukiai!; Kulturkamfas; Nelemti norai. — Faustas Kirša. Akmenės kautynės; Kanklininko daina. — Maironis. Kur lygūs laukai; Lietuva vokiečių vergovėje; Nevėžis per karą. — Salomėja Nėris. Raudonarmiečio motina; Sakalai broleliai: Tėvynės meilė; Vokiečių lėktuvams apsilankius; Žemė dega. — Putinas. Priešui grasinant. — P. Vaičaitis. Žalgirio kova. Apsakymai: J. Baltušis. Vaizdelis iš pirmos vokiečių okupacijos laikų Lietuvoje. — S. Daukantas. Kalavininkai. — I. Simonaitytė. Vokietininkų smurtas. — M. K. Valančauskas (Valančius). Vokiečiai pas Varnius; Mūšis ant Girgždutės kalno; Mūšis pas Medžiogalio pilį; Mūšis pas Biržulio ežerą. — A. Venclova. Bendras kelias. — Žemaitė. Iš jaunuomenės vargų. Dra-miniai kūriniai: Vydūnas. Žalgirio laimėjimas. Istoriniai straipsniai ir publicistika: L. Gira. Kruvinuoju rudųjų kryžiuočių keliu; Lietuviai Raudonosios Armijos eilėse; Po hitlerinių okupantų žiauriuoju jungu. — K. Korsakas. Lietuvių tautos rašytojai apie vokiškuosius grobikus. — A. Laisvydas [A. Venclova]. Lietuva pirmoje vokiškųjų plėšikų okupacijoje. — P. Pakarklis. Lietuvių vokietinimas Mažojoj Lietuvoj. — J, Paleckis. Hitleris kaipo šnipas ir diversantas darbe; Kaimynystėje su Hitleriu. — J. Šimkus. Lietuvis nevergavo ir nevergaus vokiečiams. — J. Žiugžda.  Lietuvių tauta kovoje su riteriais.
27. Pergalė. Lietuvių literatūros ir kritikos almanachas.. Red. K. Korsakas. Iliustr. V. Jurkūnas. Kn. 1. M., Lietuvos TSR valst.. l-kla, 1943. 96 p. 2100 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
28. Kovos lauke. Kn. 1. Jaunųjų rašytojų antologija. A. Venclovos įž. žodis p. 3-4. M., Lietuvos TSR valst. l-kla. 1943. 48 p. 2100 egz.
29. Venclova, Antanas. Šalin rankas nuo Tarybų Lietuvos! [Lenkų imperialistų kėslai Vilniaus krašto atžvilgiu]. - Tarybų Lietuva, 1943, geg. 1.
30. Venclova, Antanas. Vokiškojo fašizmo mirtis atneš mums laisvę. – Tiesa, 1943, rugs. Nr. 21-22 (46-47), su portr.
31. Venclova, Antanas. Už gimtojo krašto laisvę ir kultūrą. - Tarybų Lietuva, 1943, liepos 18.
32. Venclova, Antanas. Čiuvašų dovanos lietuviams kariams. - Tarybų Lietuva, 1943, gegužės 1. – Pasirašė A. Laisvydas.
33. Venclova, Antanas. Smolensko kelias veda į Lietuvą. – Literatūra ir menas, 1943, rugs. Nr. 11.
34. Venclova, Antanas. Didžiųjų kovų prasmė. [Apie Junginio žygius kovoje dėl Tarybų Lietuvos išlaisvinimo], - Literatūra ir menas, 1943, gruod., Nr 13.
35. Venclova, Antanas. Ligi greito pasimatymo Tarybų Lietuvoje! [Rašytojo įspūdžiai iš apsilankymo Junginyje]. - Tiesa, 1943, geg., Nr. 10(35).
36. Venclova, Antanas. Narsios fronto kovotojos lietuvaitės. [Apie Eleną ir Verutę Jurelaites]. – Tarybų Lietuva, 1943, kovo 8. — Pasirašė: A. Laisvydas.
37. Venclova, Antanas. Lietuvių kultūros suklestėjimo metai. - Tiesa, 1943, liepa, Nr. 16(41).
38. Venclova, Antanas. Neužmirškim gimtosios kalbos. - Tarybų Lietuva, 1943, sausio 15. - Pasirašė: A. Laisvydas.
39.Venclova, Antanas. Jaunieji literatai N lietuviškame Raudonosios Armijos dalinyje. [Apie 1943 II 23 įvykusį pasitarimą]. - Literatūra ir menas, 1943, vas., Nr 4. — Pasirašė: A. L.
40. Venclova, Antanas. Kristijono Donelaičio „Metų" sukaktis. [Pirmojo leidinio 125-ąsias metines minint]. - Literatūra ir menas, 1943, bal., Nr 6. — Aut. nenurodytas.
41. Venclova, Antanas. Lietuvių literatūra auga Tarybų Sąjungoje. - Tiesa, 1943, rugs., Nr 21-22(46-47). — Pasirašė: J. Šlavantas.
42.Venclova, Antanas. Lietuvių rašytojų kūriniai rusiškai. - Literatūra ir menas, 1943, sausis, Nr 3. — Pasirašė: A. Laisvydas.
43. Venclova, Antanas. Rašytojas fronte.[Apie J. Marcinkevičių]. - Literatūra ir menas, 1943, liepa, Nr 9.
44. Venclova, Antanas. Šis lietuvių rašytojų raštų rinkinys... [Lietuvių literatūros ir kritikos almanacho „Pergalė" įž. straipsnis]. Pergalė, kn. 1, 1943, p. 3. — Aut. nenurodytas.
45. Venclova, Antanas. Laiškas iš Vokietijos. - Tiesa, 1943, rugp., Nr 18(43).
46. Venclova, Antanas. Lietuva. Sonetas. - Literatūra ir menas, 1943, vas., Nr 4.
47. Venclova, Antanas. Miestas iš plieno. - Tarybų Lietuva, 1943, vas. 7.
48. Venclova, Anatanas. Neužgyjanti žaizda. - Literatūra ir menas, 1943,. rugs., Nr. 11.
49. Venclova, Antanas. Pasakojimas apie draugą. - Literatūra ir menas, 1943, birž., Nr 8.
50. Venclova, Antanas. Per Smolenską — kelias į Lietuvą. - Tiesa, 1943, rugs., Nr 23(48).
51. Venclova, Antanas. Per Smolenską — kelias į Lietuvą. - Tarybų Lietuva, 1943, rugs. 28.
52.Venclova, Antanas. Pergalės valanda. - Tarybų Lietuva, 1943, birž. 18.
53. Venclova, Antanas. Po vėliava didybės ir garbės. - Tarybų Lietuva, 1943, liepos 9.
54. Venclova, Antanas. Sugrįžimas. - Literatūra ir menas, 1943, lapkr., Nr 12.
55. Venclova, Antanas. Tarp dviejų atakų. Poema. - Literatūra ir menas, 1943, kovas, Nr. 5.
56. Venclova, Antanas. Tėviškei ir mylimai. - Pergalė, kn. 1, 1943, p. 13.
57. Venclova, Antanas. Vadas. - Tarybų Lietuva, 1943, geg. 18.
58. Venclova, Antanas. Vasaros naktis. - Tarybų Lietuva, 1943, rugp. 12.
59. Venclova, Antanas. Vienintelei. — Audra praeis. - Pergalė, kn. 1, 1943, p. 59.
60.Venclova, Antanas. Kaip auga žmogus. [Apsakymas]. - Literatūra ir menas, 1943, bal., Nr 6.
61. Venclova, Antanas. Kelias į Lietuvą. Ištr. iš apysakos. - Literatūra ir menas, 1943, vas., Nr 4.
62. Venclova, Antanas. Pūgoje [Apsakymas]. - Literatūra ir menas, 1943, gruod., Nr 13.
63. Venclova, Antanas. Taip bus geriausia. [Apsakymas]. - Pergalė, kn. 1, 1943, p. 22-31.
1944 m.
64.Lietuviškosios divizijos kovų kelias. Rinkinys. Red. A. Venclova. Iliustr. V. Jurkūnas. M., Lietuvos TSR valst l-kla, 1944 m. 148 p. su iliustr. 5100 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
65. Venclova, Antanas. Tarybų Sąjungos Didvyrė Marija Melnikaitė. Apybraiža. [Virš. ir vinjetės L. Aronausko], M., Lietuvos TSR Valst. l-kla, „Izvestijų" sp., 1944. 40 p. su il. 16 cm. 15.000 egz. Rb 0,75. —Virš. aut. nenurodytas.
66. Pergalė. Lietuvių literatūros ir kritikos almanachas.. Red. K. Korsakas. Iliustr. V. Jurkūnas. Kn. 2. K., Valst. grož lit. l-kla, 1944. 146 p. 5100 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
67.Lietuva ugnyje. Lietuvos rašytojų  kūriniai apie lietuvių tautą vokiečių okupacijoj antrojo pasaulinio karo metu. Red. [ir įž. str. Lietuvių tautos literatūra Tėvynės kare", p.  5-18]  K. Korsako. Brooklyn, N. J., Laisvės spauda, 1944, 287 p. 19 cm. (Amerikos lietuvių darbininkų literatūros d-jos leid. Nr. 51). B. k. — Leid. parengtas taryb. lietuvių rašytojų. — Bibibliogr: «Trumpai apie autorius», p. 280-85.
Turinys. Eilėraščiai: L. Gira. Adomas Mickevičius Pavolgy; Jųjų smurtas,  mūsų  ryžtas;  Lietuva nacių vergovėje; Nuo Uralo gaudžia vėjai; Vėtra rūtų darželiuose. — K. Korsakas. Amžina kova; Devyni vyrai; „Jaučiu delne plaukų švelnutį šilką..."; Ji bus laisva; Kada susitiksim; Karan; Kareiviai; Karo ašaros; Kiek sykių; Lietuvos vaduotojams; Mano biblioteka; Mūsų literatūra; Nelaisvės ruduo; Susitikimas; Šauksmas; Tau parnešiu; Tėvynei; Tėvynės ilgesys; Vaikai. — Maironis. „Kur bėga Šešupė, kur Ne-munas teka..."; „Praplėšę uždangą plačiai..." — E. Mieželaitis. Benamiai. — V. Mozūriūnas. Aš sugrįšiu; Kareiviška milinė; Keli žodžiai; Leitenantas Grinevičius; Pasisakymas. — Salomėja Nėris. Lauk manęs; Lėktuvams apsilankius; Mama, kur tu?; Motulė; Odisėja; Pavasario saulė; Tu karo vaikas. — V. Reimeris. Į tuos laukus sugrįšiu; Saulė grįžta. — A. Venclova. Audra praeis; Kerštas; Laiškas; Laiškas iš Vokietijos; Liaudis; Mano mažajam sūnui; Mėnesienos ugnyje; Plėšikams iš Berlyno; Tarybų Lietuva; Tarp dviejų atakų; Tėviškei ir mylimai. — St. Zajančkauskas. Rytdienos Lietuvai. Apsakymai: J, Baltušts. Taip reikia. — P. Cvirka. Karo pabėgėliai; Sidabrinė kulka. — K- Korsakas. Vienodas likimas. — A. Liepsnonis. Kalvarijos valsčiaus kaimas. — J. Marcinkevičius. Lietuvos žvaigždė. — V. Mozūriūnas. Naujų metų sutikti išėjo. — J. Šimkus. Juoduojančios gairės. — A. Venclova. Vienu keliu.
68.Grosmanas, V. Liaudis nemirtinga. Apysaka. Vertė Antanas Venclova. [Virš. V. Jurkūno]. M., Lietuvos TSR valst l-kla, „Izvestijų“ sp. 1944 m. 184 p. 16 cm, 3500 egz., Rb 6,00.
69. Tarybų Sąjungos himnas. [Su gaidomis. Muz. A. V. Aleksandrovo. Tekstą vertė A. Venclova]. M. Lietuvos TSR Valst. l-kla, „Izvestijų“ sp., 1944, [4] p. 27 cm, 40000 egz.., Rb 0,50.
70. Venclova, Antanas. Pirmasis hitlerininkų nusikaltimas. (Palangos vaikų žudynės). – Tiesa, 1944, kovas Nr.9 (70).
71. Venclova, Antanas. Didvyrė Marija Melnikaitė. – Tiesa, 1944, kovas Nr.11 (72).
72. Venclova, Antanas. Didvyriška lietuvių tautos duktė Tarybų Sąjungos Didvyrė – Marija Melnikaitė. - Tarybų Lietuva, 1944, kovo 24.
73. Venclova, Antanas. „Šviesos“ žurnalui 10 metų. (Amerikos lietuvių darbininkų d-jos sukakties proga). – Literatūra ir menas, 1944, kovas Nr. 3(16).- pasirašė A. Laisvydas.
74. Sveikinimai Gegužės pirmosios proga. [J. Žiugždos, Kriščiūno, Salomėjos Nėries, P. Cvirkos, J. Grigalavičiaus, A. Venclovos, K- Korsako, J. Marcinkevičiaus, J. Baltušio, J. Šimkaus, E. Mieželaičio ir I. Povilavičiūtės sveikinimai]. - Tarybų Lietuva, 1944, bal. 27.
75.Venclova, Antanas. Didžiosios šalies Aukščiausiojoje Taryboje. Įspūdžiai iš TSRS Aukščiausiosios Tarybos X sesijos. - Tarybų Lietuva, 1944, vas. 16.
76. Venclova, Antanas. Tai dar labiau sustiprins tautų draugystę. [Ryšium su TSRS Aukščiausiosios Tarybos priimtu įstatymu apie tautinių kariuomenės junginių sukūrimą sąjunginėse respublikose]. - Tiesa, 1944, vas., Nr 5(66).
77. Venclova, Antanas. Maironis. 12 metų sukakčiai nuo poeto mirties. [1862 X 21 — 1932 VI 28]. - Literatūra ir menas, 1944, birž., Nr 6(19).
78. Venclova, Antanas. Nauji mūsų rašytojų darbai. - Tiesa, 1944, vas., Nr 4(65). — Pasirašė: J. Šlavantas.
79. Venclova, Antanas. Amžinasis mūsų miestas. Giesmė apie Vilnių. — Tėvynė. — Jasnaja Poliana. - Pergalė, kn. 2, 1944, p. 3-6, 97-98
80. Venclova, Antanas. Galutinė pergalė. - Tiesa, 1944, liepa, Nr. 26-27(87-88)
81. Venclova, Antanas. Į pergalę. - Tiesa, 1944, sausis, Nr. 3(64).
82. Venclova, Antanas. Nauji Antano Venclovos eilėraščiai: Pergalė. — Lietuvis. — Pavasario žinia. — Mūsų žemė. - Literatūra ir menas, 1944, kovas, Nr. 3(16).
83. Venclova, Antanas. Tėvas. [Apsakymas]. - Pergalė, kn. 2, 1944, p. 70-79.
84. Barbarus, J. Sapnas apie Tėvynę. Iš estų k. vertė A. Venclova. - Tarybų Lietuva, 1944, kovo 1.
85. Raud, M. Baltosios krosnys. Iš estų k. vertė A. Venclova. - Tarybų Lietuva, 1944, kovo 1.
86. Venclova, Antanas. Demoralizacija. [Apie Lietuvių tautos moralinį nuodijimą okupacijos metu]. Tarybų Lietuva, 1944, spalio 2.
87. Venclova, Antanas. Didelis darbas. [Apie rinkimą medžiagos, vaizduojančios vokiečių žiaurumus okupuotoje Lietuvoje]. Tarybų Lietuva, 1944, rugp. 19. — Parašas: A. Laisvydas
88. Venclova, Antanas. Marijampolė tarp griuvėsių ir kapų. Tarybų Lietuva, 1944, lapkr. 22. - Parašas: A. Laisvydas
89. Venclova, Antanas. Žudynių laukai Paneriuose. Tiesa, 1944, rugp. 25; Tarybų Lietuva, 1944, rugp. 29
90.Venclova, Antanas. Sveiki, broliai žemaičiai! [Žemaitijos išvadavimo proga]. Tarybų Lietuva, 1944 spalio 12.
91.Venclova, Antanas. Pirmieji susitikimai Vilniuje. Tarybų Lietuva, 1944, liepos 20. — Parašas: A. Laisvydas
92.Venclova, Antanas. Vilnius! Tarybų Lietuva, 1944, liepos 17.
93.Venclova, Antanas. Išvaduotoje žemaičių žemėje. [Kelionės įspūdžiai]. Tarybų Lietuva, 1944, spalio 18.
94.Venclova, Antanas. Kelionė į Vilnių. [Rašytojo įspūdžiai iš kelionės į išlaisvintą miestą]. Tarybų Lietuva, 1944, rugpj. 4, 5, 7. — Parašas: A. Laisvydas.
95.Venclova, Antanas. Vilnius atgyja. Tarybų Lietuva, 1944, rugpj. 8. — Parašas: A. Laisvydas.
96.Venclova, Antanas. Žemelė. Tarybų Lietuva, 1944, spalio 7.
97.Venclova, Antanas. Žodis akademiniam jaunimui. Tarybų Lietuva, 1944, gruod. 19.
1945 m.
98.Venclova Antanas. Obelis kur augalota. Eilėraščiai. K., Valst. grož.. lit. l-kla, 1945. 212 p. su portr. 8000 egz.
99.Venclova Antanas. Karo laukuose. (Dail. T. Kulakauskas) K., Valst. grož.. lit. l-kla, 1945. 248 p. su portr. 10000 egz. (Turi: Venclovų namai-muziejus).
100.Grosmanas, V. Liaudis nemirtinga. Apysaka. Vertė Antanas Venclova. K., Valst. grož.. lit. l-kla, 1945. 208 p. 8000 egz. (Turi: Venclovų namai-muziejus).
101.Venclova, Antanas. Pergalė. Tarybų Lietuva, 1945, geg. 12.
102.Venclova, A. TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputato drg. A. Venclovos kalba, pasakyta Tautybių Tarybos posėdyje. 1945 m. balandžio 26 d. Tarybų Lietuva, 1945, geg. 9.
103.Venclova, A. Didžiosios šalies parlamente. Tarybų Lietuva, 1945, geg, 6. — Parašas: A. Laisvydas.
104. Venclova, Antanas. Tarybinio deputato pareigos ir uždaviniai. Tarybų  Lietuva. 1945, gruod. 16.
105. Būsimosios knygos. [Rašytoįų pasisakymai apie savo kūryb. su-manymus: A. .Venclova; T. Tilvytis.; K. Boruta; J. Būtėnas; L. Janušytė; S. Čiurlionienė; K. Vairas; Būtkų Juzė; V. Žilionis; A. Churginas; J. Grušas; A. Liepsnonis; Alb. Žukauskas]. Literatūra ir menas („Tarybų Lietuvos'' priedas), 1945, geg. 27; birž. 3,10, 17; liepos 1, 8, 15, 29; rugp. 12, 19, 26; rugs. 2, 30.
106.Venclova, Antanas. Lietuvių tarybinė proza. [Pranešimas]. Pergalė 1945, Nr. 6, p. 93-109.
107.Venclova, Antanas. I. A. Krylovas. Pergalė 1945, Nr. 1-2, p. 119-24.- Parašas: A. Laisvydas.
108.Venclova, Antanas. Atsisveikinant su Salomėja Nėrimi. Tarybų  Lietuva. 1945, liepos 9.
109.Venclova, Antanas. Žemaitė. Tarybų  Lietuva. 1945, geg. 18.
110.Venclova, Antanas. Žemaitė. Pergalė 1945, Nr. 3-4, p. 102-14.

   
 
Sudarė Birutė Vagrienė
NAUDOTA LITERATŪRA:

1. Grožinė literatūra. Katalogas. Literatūra, dailė, muzika 1940-1960. V., Valst. grož.. lit. l-kla, 1961.
2. Didžiojo Tėvynės karo laikotarpio Lietuvos TSR spauda. 1941-1944. Valstybinė bibliografija. Valst. politinės ir mokslinės lit. l-kla, V., 1955.
3. Lietuvos TSR knyga. 1940-1941. Valstybinė bibliografija. Valst. politinės ir mokslinės lit. l-kla, V., 1953.
4. Lietuvos TST žurnalų ir laikraščių straipsniai. 1944-1945. Valstybinė bibliografija. Valst. politinės ir mokslinės lit. l-kla, V., 1956.
5. Lietuvos TST žurnalų ir laikraščių straipsniai. 1940-1941. Valstybinė bibliografija. Valst. politinės ir mokslinės lit. l-kla, V., 1958.