LT
     
ANTANAS VENCLOVA
 
 
     
   
1906-1971
   
   
   
Kiti duomenys apie A.Venclovą
   
   
   
   
   
BIBLIOGRAFIJA
   
1946-1971
1972 iki dabar
   
Redakcinis darbas
   
Apie Venclovą
   
   
 
BIBLIOGRAFIJA
 
KNYGOS, VERTIMAI, STRAIPSNIAI LIETUVIŲ KALBA
   
1946-1971

1946 m.
1. Dainos. Rinkinys. K., Valst grož. Lit. l-kla, 1946. 114 p. 20000 egz. (A. Venclova vienas iš autorių).
2.Žemaitė. Rinktiniai raštai. Apsakymai. A. Venclovos įž. str. „Žemaitė“, p. 5-12. K., Valst. grož.. lit. l-kla, 1946. 554 p. su portr. 15200 egz.
3. Salomėja Nėris . Poetės atminimui. Rinkinys. Paruošė A. Venclova. K., Valst. grož lit. l-kla. 1946. 191 p. su portr. 10000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
4.Neris Salomėja. Poezija. A. Venclovos įž str.“Salomėja Nėris. 1904 – 1945“. T. 1, p. VII-CXXXIII. Red. A. Venclova. K., Valst. grož lit. l-kla, 1946.
     T. 1. Lyrika ir poemos. 473 p. su iliustr. 15000 egz.
     T. 2. Eilėraščiai ir vertimai. 510 p. su iliustr. 15200 egz.
1947 m.
Venclova Antanas. Salomėja Nėris (1904-1945): poetės biografijos metmenys. - Brooklyn, N.Y.: LLD moterų komitetas, 1947.
5. Venclova Antanas. Medis ir jo atžalos. Rinktiniai apsakymai. Iliustr. P. Rauduvė. V., Valst. grož.. lit. l-kla, 1947. 310 p. su iliustr. 10000 egz.
6.Venclova Antanas. Šalies jaunystė. Eilėraščiai. K., Valst. grož.. lit. l-kla, 1947. 184 p. 7000 egz.
7. Maironis. Pavasario balsai. Eilėraščiai. A. Venclovos įž. str. „Maironis (1862-1932), V., Valst. grož. lit l-kla, 1947. 232 p. su portr. 10000 egz.
8. Majakovskis Vladimiras. Eilėraščiai. A. Venclovos įž. str. „Vladimiras Majakovskis. 1893-1930“, p. 5-14. . Red. A. Churginas. K., Valst. grož lit l-kla, 1947. 118 p. 10000 egz.
1948 m.
9.Vėliavos. Lietuvių poezijos ir prozos antologija. 1917-1947. Red. K. Korsakas. K., Valst. grož. lit. l-kla, 1948. 566 p. su portr. 7000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
10. Kovingoji jaunystė. Poezijos antologija. Paruošė V. Mozuriūnas. Iliustr. V. Bačėnas. K., Valst. grož. lit. l-kla, 1948. 122 p. su iliustr. 5000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
11. Čiurlionytė, Jadvyga. Lietuvių liaudies dainos vaikams. Tekstai su gaidomis. A. Venclovos įž. str., p. 5-7. Iliustr. D. Tarabildienė. K., Valst. grož. lit. I-kla, 1948. 138 p. su iliustr. 10.000 egz.
12. Tiesa. 1917-1947. Straipsnių ir atsiminimų rinkinys „Tiesos" laikraščio 30-čiui paminėti. V., „Tiesa", 1948. 119 p. su iliustr. 10.000 egz. Autoriai: F. Bieliauskas, M. Chodosaitė, K. Didžiulis, F. Krastinas, N. Melnalksnaitė, R. Šarmaitis, J, Šimkus, G. Tautkaitė, A. Valonis, V. Valsiūnienė, A. Venclova, G. Zimanas.
1949 m.
13. Venclova, Antanas. Kelionių įspūdžiai. (Vokietijoje, Čekoslovakijoje, Austrijoje, Lenkijoje). V., „Tiesa", 1949. 88 p. 10.000 egz.
14. Knyga apie Petrą Cvirką. Dokumentinė medžiaga. ir rašytojų atsiminimų rinkinys. Paruošė A Venclova. V. Valst. grož lit. l-kla, 1949. 368 p. su iliustr. 8000 egz. (A. Venclova – vienas iš atsiminimų autorių).
15. Cvirka Petras. Frank Kruk. Romanas. A. Venclovos baig. str. „Pirmasis Petro Cvirkos romanas“, p. 549-566. Iliustr. J. Kėdainis. K., Valst. grož. lit l-kla, 1948. 579 p. su iliustr. 82000 egz.
16. Petro Cvirkos apysakos ir biografiniai bruožai. New York, Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos leidinys Nr. 56. 1949, 287 p. A. Venclovos įž. straipsnis.
17.Baranauskas Antanas. Anykščių šilelis. Poema. J Kuzmickio medžio raižiniai. V., Valst grož. lit. l-kla., 1949. 50 p. su iliustr.,. 5-16 p. Antano Venclovos str. „A. Baranauskas ir jo ,, Anykščių šilelis‘‘. 5000 egz.
1950 m.
18. Venclova Antanas. Rinktinė. Eilėraščiai. Baig str. ,,Antanas Venclova“, p. 289-293. V., Valst. grož.. lit. l-kla, 1950. 300 p. su portr. (10 metų Tarybų Lietuvai. 1940-1950). 6000 egz.
19. Tarybinė lietuvių poezija. 1940-1950. Antologija. Vyr. red Alb. Žukauskas. Iliustr. A. Kučas. V., Valst grož. lit. l-kla, 1950. 374 p. su portr. 4000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
20.Tarybinė lietuvių proza. 1940-1950. Antologija. Vyr. red J. Šimkus. Iliustr. P. Rauduvė. V., Valst grož. lit. l-kla, 1950. 446 p. su portr. 6000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
21.Puškinas ir lietuvių literatūra. Straipsnių rinkinys. Red. K. Korsakas. V., Valst. grož lit l-kla. 1950. 150 p. su iliustr. 3000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
1951 m.
22. Venclova, Antanas. Eilėraščiai. V., Valst. grož lit. l-kla, 1951. 76 p. 6000 egz. Rb 1,35. (Turi: Venclovų namai-muziejus).
23.Venclova, Antanas. Apsakymai. V., Valst. grož lit. l-kla, 1951. 68 p. 6000 egz.
24.Lietuvių literatūra kovoje prieš klerikalizmą. Literatūrinis rinkinys. V., Valst. grož lit. l-kla, 1951. 400 p. 10000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
25.Rinktinė vaikams. Eilėraščiai ir proza vid. ir vyr. mokykl. amž. vaikams. Red. komisija: V. Reimeris, E. Mieželaitis, V. Uogintas. Meninis apipavidalinimas D. Tarabildienės. V., Valst. grož. lit. 1-kla, 1951. 236 p. su iliustr., 20.000 egz. Autoriai: J. Avyžius, A, Baltrūnas, J. Baltušis, P. Cvirka, J. Dovydaitis, M. Eglinis, L. Gira, V. Grybas, A. Gudaitis-Guzevičius, L. Janušytė, A. Jonynas, A. Kazanavičienė, K. Korsakas, K. Kubilinskas, J. Macevičius, J. Marcinkevičius, A. Matutis, E. Matuzevičius, E. Mieželaitis, V. Montvila, V. Mozūriūnas, S. Nėris, V. Reimeris, V. Sirijos Gira, M. Sluckis, J. Šimkus, T. Tilvytis, V. Valsiūnienė, A. Venclova, Alb. Žukauskas. 26. Tyčina Pavlas. Rinktinė. A. Venclovos baig. str. „Pavlas Tyčina“, p. 95-99. Red. A. Venclova. V., Valst. grož. lit. l-kla, 1951. 103 p. su portr. 2000 egz. (A. Venclova – vienas iš vertėjų).
27.Baranauskas, Antanas. Anykščių šilelis. Poema. A. Venclovos įž. str. „A. Baranauskas ir jo „Anykščių šilelis", p. 3-15. V., Valst. grož. lit. 1-kla, 1951. 31 p. {Mokinio b-ka). 8.000 egz.
1952 m.
28. Venclova, Antanas. Taikos balandžiai. Straipsniai ir apybraižos. V., Valst. grož lit. l-kla, 1952. 192 p. 5000 egz.
29.Taika nugalės karą. Poezijos ir prozos rinkinys. V., Valst grož lit l-kla. 1952. 272 p. 4000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
30.Jaunimo saviveiklos scena. Repertuarinis rinkinys. Surinko ir paruošė Resp. liaudies kūrybos namai. V., Valst grož lit l-kla. Kn. 4. 1952. 211 p. su iliustr. ir gaid. 5000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
31. Mes už taiką! Poezijos rinkinys. V., Valst grož lit l-kla. 1952. 164 p. 4000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
32. Tarybinės lietuvių dainos. V., Valst grož. lit. l-kla, 1952. 59 p. 10000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
1953 m.
33. Venclova Antanas. Kovoti, degti, nenurimti. Eilėraščiai. V., Valst. grož.. lit. l-kla, 1953. 168 p. 5000 egz.
34. Cvirka Petras. Frank Kruk. Romanas. A. Venclovos baig. str. „Pirmasis Petro Cvirkos romanas“, p. 553-569. Iliustr. J. Mackonis. V., Valst. grož. lit l-kla, 1953. 572 p. su iliustr. 10000 egz.
35. Tichonovas Nikolajus. Rinktinė. Eilėraščiai ir poemos. A. Venclovos baig str. „Nikolajus Tichonovas“, p. 137-145. Red. A. Venclova. V., Valst. grož. lit. l-kla, 1953. 148 p. su portr. 4000 egz. (A. Venclova – vienas iš vertėjų).
36. Petras Cvirka gyvenime ir kūryboje. A, Venclovos įž. str. „Petras Cvirka. 1909-1947", p. 3-9. Sudarė K. Vairas-Račkauskas. Red. komisija: K. Korsakas, J. Šimkus, A. Venclova. Iliustr. A. Kučas. V., Valst. grož. lit. J-kla, 1953. 180 teksto ir iliustr. p. 10.000 egz. Rb 26,60.
37. Jaunimo saviveiklos scena. Repertuarinis rinkinys. Surinko ir paruošė resp. Liaudie kūrybos namai. V., Valst grož lit l-kla. Kn. 8. 1953. 188 p. su iliustr. ir gaid. 12000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
38. Darbas – šlovė. Lietuvių taryb. rašytojų kūriniai. V., Valst grož. lit. l- kla, 1953 252 p. 5000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
1954 m.
39. Venclova, Antanas. Kas brangiausia. Siužetinis eilėraštis jaun. mokykl. amž. vaikams. Iliustr. B. Demkutė. V., Valst. grož. lit. 1-kla, 1954. 17 p. su iliustr. 20.000 egz.
40. Baranauskas Antanas. Anykščių šilelis. Poema. J Kuzmickio medžio raižiniai. V., Valst grož. lit. l-kla., 1954. 64 p. su iliustr. , 1 port. lap. 31-42 p. Antano Venclovos str. A. Baranauskas ir jo ,, Anykščių šilelis‘‘. 10000 egz.
41. Galinis Vytautas. Petro Cvirkos apsakymai. A. Venclovos įž. str. p. 3-5. V., Valst. grož. lit.l-kla, 1954. 367 p. su iliustr. 6000 egz.
42. Lietuvių literatūra. Straipsnių rinkinys. Sudarė J. Būtėnas ir A. Sprindis. K., Valst ped. lit. l-kla, 1954. 192 p. 35000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
43. Jaunimo saviveiklos scena. Repertuarinis rinkinys. Surinko ir paruošė resp. Liaudie kūrybos namai. V., Valst grož lit l-kla. Kn. 9. 1954. 132 p. su iliustr. ir gaid. 12000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
44. Jaunimo saviveiklos scena. Repertuarinis rinkinys. Surinko ir paruošė resp. Liaudie kūrybos namai. V., Valst grož lit l-kla. Kn. 10. 1954. 126 p. su iliustr. ir gaid. 12000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
45. Mylimoms sesėms. Eilėraščiai skirti Rusijai ir Ukrainai. Sudarė ir re. E. Matuzevičius. V., Valst grož. Lit. l-kla, 1954. 156 p. 5000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių ir vertėjų).
1955 m.
46. Venclova Antanas. Kelionė po Kiniją. V., Valst. grož.. lit. l-kla, 1955. 230 p. su iliustr., 5000 egz.
47. Venclova Antanas. Raštai. 3 tomai, V., Valst. grož.. lit. l-kla, 1955.
     T.1. Autobiografija. Eilėraščiai.531 p. su port. 6000 egz.
     T.2. Draugystė. Romanas. 479 p. 10000 egz.
     T.3. Apsakymai. Apybraižos. Atsiminimai. Straipsniai apie literatūrą. 744 p. 6000 egz.
48. Cveigas Arnoldas. Mindaugas II. Romanas. A. Venclovos Įž. str. „Keletas žodžių apie Arnoldą Cveigą“, p. 3-8. Vertė K. Urbanavičius. V. Valsr. grož. lit. l-kla, 1955. 572 p. su iliustr. 10000 egz.
49. Salomėja Nėris. 1904-1945. A. Venclovos įž. str. ,Salomėja Nėris", p. 7-12. Sudarė K, Vairas-Račkauskas. V., Valst. grož. lit. l-kla, 1955. 214 iliustr. ir teksto p. 10.000 egz.
1956 m.
50. Venclova Antanas. Rinktinė. Iliustr. V. Černiauskaitė.K., Valst. ped.. lit. l-kla, 1956. 64 p. su iliustr. (Mokinio biblioteka). 10000 egz.
1957 m.
51. Venclova Antanas. Rinktinė. Iliustr. V. Černiauskaitė.K., Valst. ped.. lit. l-kla, 2-asis leid. 1957. 87 p. su iliustr. (Mokinio biblioteka). 10000 egz.
52. Mes matėme Indiją. Kelionės įspūdžiai. J. Dovydaitis, A. Gudaitis-Guzevičius, A. Laurinčiukas, M. Liubeckis, V. Reimeris, M. Sluckis, A. Venclova. V., Valst. grož. lit. I-kla, 1957. 264 p. su iliustr. 7.000 egz.
53. Lietuvių literatūra. Straipsnių rinkinys. Sudarė J. Būtėnas ir A. Sprindis. K., Valst. ped. lit. l-kla, 1956. 192 p. 15000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
54. Tarybų Lietuvos rašytojai. Autobiografijos. V., Valst. grož lit. l-kla, 1957. 576 p. su portr. 12000 egz. (A. Venclovos autobiografija).
1958 m.
55. Venclova Antanas. Rinktinė. Iliustr. V. Černiauskaitė.K., Valst. ped.. lit. l-kla, 3-asis leid. 1958. 112 p. su iliustr. (Mokinio biblioteka). 10000 egz.
56. Venclova Antanas. Gimimo diena. Romanas. – Žurn.: Pergalė, 1958, Nr. 5-10.
57. Venclova Antanas. Laikas ir rašytojai. Straipsnių apie literatūrą, knygas ir rašytojus rinkinys. V. Valst. grož lit. l-kla, 1958. 768 p. su iliustr. 6000 egz.
58. Vabalsys Linas. Leiskit į tėvynę. Eilėraščiai. A. Venclovos įž. str.., p. 3-7. V., Valst. grož lit. l-kla, 1958. 75 p. su portr. 4000 egz.
59. Atplaukia Nemunu daina. A. Venclovos įž. str. „Sveiki, brangūs draugai baltarusiai“, p. 5-8. Red E. Matuzevičius ir Alb. Žukauskas. V., Valst. grož. lit. l-kla, 1958, 432 p. 4000 egz. (A. Venclova – vienas iš vertėjų).
1959 m.
60. Venclova Antanas. Gimimo diena. Romanas. Iliustr. P. Rauduvė. V., Valst. grož.. lit. l-kla, 1959. 615 p. su iliustr. 15000 egz.
61. Šileris Fridrichas, Poezija. Eilėraščiai ir baladės. A . Venclovos įž. str. „Šilerio kūrybos aktualumas“, p. 3-11.. Red E. Matuzevičius. V., Valst. grož. Lit. l-kla., 1959. 132 p. su portr., 10000 egz.
62. Neklauskit meilės vardo. Lietuvių poetų eilėraščių rinkinys. Iliustr. R. Gibavičius. V., Valst. grož. Lit. l-kla., 1959. 231 p. su iliustr., 10000 egz.. (A. Venclova – vienas iš autorių).
63. Literatūra ir kalba. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto darbai. Vyr. red. K. Korsakas. V., Valst. grož. lit. l-kla, T. 4,. Skirtas Salomėjai Nėriai. 1959. 575 p. su liustr. 4000 egz. ( A. Venclova – vienas iš atsiminimų ir laiškų autorių).
64. Literatūros ir meno metraštis 1959. Ats, red. V. Mozuriūnas. V., Valst grož lit. l-kla. 1959. 464 p. su iliustr. 6000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
65. KeIionė į Šidlavą. Apsakymai. K., Valst. ped. lit. 1-kla, 1959. 116 p. (Mokinio b-ka). 8.000 egz.
Autoriai: J. Baltušis, J. Biliūnas, K. Jasiukaitis, J. Marcinkevičius, A. Venclova, A. Vienuolis, Žemaitė.
1960 m.
66. Venclova Antanas. Gimimo diena. Romanas. Atžymėtas 1960 m. Lietuvos TSR Valstybine premija. Iliustr. St. Krasauskas. 2-asis leid. V., Valst. grož.. lit. l-kla, 1960. 620 p. su iliustr. 15 000 egz.
67.Venclova Antanas. Rinktinė. Iliustr. V. Černiauskaitė.K., Valst. ped.. lit. l-kla, 4-asis leid. 1960. 116 p. su iliustr. (Mokinio biblioteka). 4000 egz.
68. Literatūros ir meno metraštis 1960. Ats, red. V. Mozuriūnas. V., Valst grož lit. l-kla. 1960. 396 p. su iliustr. 4000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
69. Eilėraščiai ir apsakymai apie tautų draugystę. Sudarė M. Dabrilaitė. K., Valst, ped. lit. 1-kla, 1960. 140 p. (Mokinio b-ka). 15.000 egz.
Autoriai: P. Cvirka, L. Gira, V. Grybas, K. Korsakas, J. Lapašinskas, E. Matuzevičius, E. Mieželaitis, V. Mykolaitis-Putinas, V. Montvila, V. Mozūriūnas, S. Nėris, J. Paleckis, V. Reimeris, J. Šimkus, P. Širvys, T. Tilvytis, V. Valsiūnienė, A. Venclova, A. Vienuolis.
70. Leninas su mumis. Repertuaro rinkinys Lenino dienoms paminėti. V., 1960. 92 p. 5000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
71. Venclova Antanas. Levas Tolstojus. – Pergalė, 1960, Nr. 11, p. 12-24.
72. Venclova Antanas. Didelė poeto širdis. (65-osioms Maksimo Rylskio gimimo metinėms). – Literatūros ir meno metraštis, 1960, p. 245-250.
73. Venclova Antanas. „Faustą“ skaitant gimtąja kalba. – Literatūra ir menas, 1960, rugs. 17.
1961 m.
74. Venclova Antanas. Draugystė. Įžanga į subrendusį amžių. Romanas. J. Lankučio baig. Str. ,,A. Venclovos romanas ,,Draugystė“, p. 398-406. Iliustr. L. Pučkoriūtė. V., Valst. grož.. lit. l-kla, 1961. 408 p. su iliustr. 15 000 egz.
75. Būkit laimingos. Eilėraščiai apie motiną. Iliustr. L. Puodžiūnaitė. V., Valst. grož. Lit. l-kla, 1961. 72 p. su iliustr. 10000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
76. Tankas, Maksimas. Žaibo pėdsakas. Eilėraščių rinktinė. A. Venclovos įž. str. ,,Maksimas Tankas“, p. 5-14. V., Valst. grož. Lit. l-kla, 1961. 212 p. su portr. (TSRS tautų poezija), 6000 egz. (A. Venclova – vienas iš vertėjų).
77. Žygiai, apkasai, atakos. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių atsiminimai.. sudarė J. Kličius. Red. komisija: F. Bieliauskas, B. Gurvičius, J. Macijauskas, P. Olekas, A. Randakevičius. V., Valst. grož. lit. l-kla, 1961. 596 p. su iliustr. 12000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
78. Tave širdy nešioju. Eilėraščiai apie Tarybinę Tėvynę. Iliustr. P. Rauduvė. V., Valst. grož. lit. l-kla, 1961. 132 p. su iliustr. 8000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
79. Karosas Juozas. Žemė dainuoja. Dainos chorui. Partitūra. V., Valst. grož. Lit. l-kla, 1961. 24 p. 2500 egz. (A. Venclova – vienas iš žodžių autorių).
80. Kaveckas, Konradas Vilniuje žydi liepos. Dainos chorui. V., Valst. grož. Lit. l-kla, 1961. 72 p. 2500 egz. (A. Venclova – vienas iš žodžių autorių).
81. Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. 32 reprodukcijos. A. Venclovos įž. str. ,,M. K. Čiurlionis – dailininkas“, p. lll-Vlll. Red. Komisija: V. Čiurlionytė – Karužienė, P. Galaunė, J. Kuzminskis, V. Mackevičius, P. Stauskas, A. Venclova. V., Valst. grož.lit.l-kla, 1961. XXVlll teksto p. 32 atsk. iliustr. lap. 20000 egz. Aplanke.
82. Literatūros ir meno metraštis. V., ,,Vaga“, 1961-1970. Red. komisija: kn. 3-6 – K. Ambrasas, Alfonsas Bieliauskas, S. Budrys, V. Mozuriūnas (ats. red.), P. Tamuliūnas; kn. 7-12 - K. Ambrasas, Alfonsas Bieliauskas (ats. red.), S. Budrys, P. Tamuliūnas.
     Kn. 3. 1961. 391 p. su iliustr. 4000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
83. Ševčenka, Tarasas. Kobzarius. Eilėraščiai ir poemos. A. Deičo įž. str. „Tarasas Ševčenka“, p.5-44. V., Valst. grož. lit. l-kla, 1961. 307 p. su portr. (TSRS tautų poezija) 7000 egz. (A. Venclova – vienas iš vertėjų).
1962 m.
84. Venclova, Antanas. Šiaurės sidabras. Apybraižos iš kelionės po Islandiją ir Daniją.. Iliustr. M. Bidstrupas ir O. Vereiskis. V. Valst. grož. Lit. l-kla, 1962. 186 p. 8000 egz.
85. Venclova, Antanas. Epochos vėjas. Literatūrinai straipsniai ir atsiminimai. V. Valst. grož. Lit. l-kla, 1962. 416 p. 5000 egz.
86. Kelermanas, Bernardas. Lapkričio devintoji. Romanas. A. Venclovos įž. str. ,,Keli žodžiai apie Bernardą Kelermaną“, p. 5-14. Autoriaus pratarmė, p. 15-16. Vertė. A. Venclova. V. Valst. grož. Lit. l-kla, 1962. 430 p. 15000 egz.
87. Maironis. Poezija. Rinktinė. A Venclovos įž. str. ,,Maironio poezijos gyvybė“, p. 5-12. Sudarė A. Sluckaitė. Red. komisija: K. Korsakas, E. Mieželaitis, A. Venclova. Iliustr. V. Valius. 1-asis leid. V. Valst. grož. lit. l-kla, 1962. 310 p. su iliustr. 15000 egz.
88. Eilėraščiai apie Maskvą. Rinkinys. Sudarė J. Imbrasienė. K., Valst. ped. lit. l-kla, 1962, 43 p. (Mokinio b-ka). 5000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
89. Račiūnas, Antanas. Vasara. – Ir pražydo linai. Dainos chorui. V. Valst. grož. lit. l-kla, 1962. 6 p. 2000 egz. (A. Venclova – vienas iš žodžių autorių).
90. Antokolskis, Pavlas Poezija. Vertė V. Giedra, V. Reimeris, V. Šimkus, A. Venclova, A. Žukauskas. Red. komisija: A. Baltakis, A. Maldonis, Justinas Marcinkevičius, E. Mieželaitis (pirm.), V. Reimeris, A. Venclova. V,. Valst. grož. Lit. l-kla, 1962, 59 p. (Rusų tarybinė poezija. 2). 6000 egz. - išleista futliare drauge su kitomis 5-iomis knygomis.
91. Svetlovas, Michailas. Poezija. Vertė V. Giedra, A. Maldonis, V. Mozuriūnas, V. Rudokas, V. Šimkus, A. Venclova. Red. komisija: A. Baltakis, A. Maldonis, Justinas Marcinkevičius, E. Mieželaitis (pirm.), V. Reimeris, A. Venclova. V,. Valst. grož. Lit. l-kla, 1962, 56 p. (Rusų tarybinė poezija. 2). 6000 egz. - išleista futliare drauge su kitomis 5-iomis knygomis.
92. Tichonovas, Nikolajus. Poezija. Vertė V. Bložė, V. Mozuriūnas, V. Reimeris, V. Šimkus, T. Tilvytis, A. Venclova. Red. komisija: A. Baltakis, A. Maldonis, Justinas Marcinkevičius, E. Mieželaitis (pirm.), V. Reimeris, A. Venclova. V,. Valst. grož. Lit. l-kla, 1962, 67 p. (Rusų tarybinė poezija. 2). 6000 egz. - išleista futliare drauge su kitomis 5-iomis knygomis.
93. Puškinas, Aleksandras. Apysakos. Iliustr. E Jurėnas. Vertė P. Cvirka, V. Radaitis, J. Šimkus, A. Venclova. V., Valst. grož lit. l-kla, 459 p. su iliustr., 12000 egz.
94. Venclova, Antanas. Maironio 100 metų jubiliejus. (Iš pasikalbėjimo su Resp. jubiliejinio k-teto pirm. A. Venclova). – Literatūra ir menas, 1962, lapkr. 3.
95. Venclova, Antanas. Apie Maironio poezijos tradiciją. – Literatūra ir menas, 1962, lapkr. 3.
1963 m.
96. Venclova, Antanas. Žemė gera. Rinktinė poezija. Iliustr. L. Paškauskaitė. V. Valst. grož. Lit. l-kla, 1963. 304 p. su iliustr. 7000 egz.
97. Atsiminimai apie A. Vienuolį. M Sluckio įž. str. ,,Vienuolis ir atsiminimai apie jį“, p. 5-14. Red. komisija: A. Venclova (pirm.), M. Sluckis, J. Stonys. V. Valst. grož. Lit. l-kla, 1963. 439 p. su iliustr. 10000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
98. Surkovas, Aleksejus. Poezija. Vertė V. Bložė, E. Mieželaitis, V. Mozuriūnas, A. Venclova. Red. komisija: A. Baltakis, A. Maldonis, Justinas Marcinkevičius, E. Mieželaitis (pirm.), V. Reimeris, A. Venclova. V., Valst. grož. Lit. l-kla, 1963, 48 p. (Rusų tarybinė poezija. 3). 5000 egz. - išleista futliare drauge su kitomis 5-iomis knygomis.
99. Ščipačiovas, Stepanas. Poezija. Vertė J. Degutytė, V. Giedra, J. Macevičius,, V. Reimeris, A. Venclova. Red. komisija: A. Baltakis, A. Maldonis, Justinas Marcinkevičius, E. Mieželaitis (pirm.), V. Reimeris, A. Venclova. V., Valst. grož. Lit. l-kla, 1963, 66 p. (Rusų tarybinė poezija. 3). 5000 egz. - išleista futliare drauge su kitomis 5-iomis knygomis.
100. Nekrasovas, Nikolajus. Žaliasis Gaudesys. Eilėr. Jaun. Mokykl. amž. vaikams. Iliustr. D. Chaikinas. V., Valst. grož. lit. l-kla,, 1963. 36 p. su iliustr.15000 egz. (A. Venclova – vienas iš vertėjų).
101. Venclova, Antanas. Rūsčiais karo metais. Atsiminimų puslapis. – Tiesa, 1963, gruodž. 28.
102. Venclova, Antanas. Samuilas Maršakas. – Pergalė, 1963, Nr. 6 p. 3-6.
1964 m.
103. Venclova, Antanas. Ar tu žinai tą šalį. Eilėraščiai apie Italiją. Iliustr. S. Krasauskas. V. ,,Vaga“, 1964. 72 p. su iliustr. 8000 egz.
104. Skabeika, Leonas. Vidurnakčių aikštėse. Poezija. Autobiografija. Laiškai. Testamentas. Amžininkų atsiminimai. V. Kubiliaus įž. str. ,,L. Kabeika – žmogus ir poetas“, p. 5-20. Leidinį parengė A. Sluckaitė. Red. komisija: J. Butėnas, V. Kubilius, A. Venclova (pirm.). Iliustr V. Kalinauskas. V., ,,Vaga“, 1964. 263 p. su iliustr. 6000 egz. Atsiminimų autoriai: J. Būtėnas, A. Gučas, A. Miškinis, J. Šimkus, A. Venclova.
105. Tau, jaunyste. Lietuvių tarybinių poetų eilėraščių rinkinys. Iliustr. K. Juodikaitis. V., ,,Vaga“, 1964. 128 p. su iliustr. 8000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
106. Lietuva šiandien. Fotoalbumas. A. Venclovos įž. str. p. 4-6. Sudarė Č. Sgirskis. V,. ,,Mintis“, 1964. 316 iliustr.p. su tekstu; 39 atsk. subrošiūr. teksto p. 25000 egz.
107. Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. 32 reprodukcijos. A. Venclovos įž. str. ,,M. K. Čiurlionis – dailininkas“, p. lll-Vlll. Red. Komisija: V. Čiurlionytė – Karužienė, P. Galaunė, J. Kuzminskis, V. Mackevičius, P. Stauskas, A. Venclova. 2-asis leid. V., Valst. grož. lit. l-kla, 1964. XXXVl teksto p. 32 atsk. iliustr. lap. 20000 egz. Aplanke.
108. Lietuvių chorinės literatūros chrestomatija. Mokymo priemonė respublikos cpec. vid. m-lų muzikos specialybių moksleiviams. Sudarė V. Raupėnas. Red. komisija: A. Budriūnas, K. Kaveckas, A. Gimžauskas. V. ,,Vaga“, 1964-1969
     Kn. 2. A. Armino baig. str. ,,Tarybų Lietuvos chorinė muzika“, p. 253-262. 1964, 299 p. 3000 egz. (A. Venclova – vienas iš žodžių autorių).
109. Venclova, Antanas. Lietuvių tautos pasididžiavimas. – Literatūra ir menas , 1964, sausio 4, su ilustr.
110. Venclova, Antanas. Kai tolima perspektyva. – Literatūra ir menas , 1964, spalio 24.
111. Venclova, Antanas. Genijus. (Apie M. Lermontovą). – Literatūra ir menas, 1964, spalio 17.
112. Venclova, Antanas. Pasaulinės literatūros žvaigždė. (Apie T. Ševčenką). – Tiesa, 1964, kovo 10.
1965 m.
113. Venclova, Antanas. Gimimo diena. Romanas. Iliustr. S. Krasauskas. V. ,,Vaga“, 1965. 542 p. su iliustr. 12000 egz.
114. Venclova, Antanas. Rinktiniai raštai. Eilėraščiai. Apsakymai. Memuarinės trilogijos 1-osios dalies ,,Pavasario upė“ ištraukos. Iliustr. V. Jankauskas, 5-asis papild. Leid. K., ,,Šviesa“ 1965, 96 p. su portr. (Mokinio b-ka). 15000 egz.
115. Rylskis, Maksimas. Vaivorykštė. Eilėraščių riktinė. A. Venclovos  įž. str. ,,Maksimas Rylskis“ p. 3-9. V., ,,Vaga“, 1965. 103 p. su portr. 5000 egz. (A. Venclova – vienas iš vertėjų).
116. Manoji Lietuva. Tarybinės poezijos rinktinė. Sudarė V. Rudokas. Red. komisija: V. Kubilius, J. Marcinkevičius, , E. Mieželaitis, V. Reimeris, A. Venclova. V. ,,Vaga“, 1965. 441 p. su iliustr. 10000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių)
117. Kristijono Donelaičio jubiliejiniai metai. Rinkinys. Sudarė E. Pronckus ir J. Petronis. Red. komisija: K. Doveika, A. Pocius, V. Reimeris, T. Tilvytis. ,,Vaga“, 1965. 247 p. su iliustr. 5000 egz. (A. Venclova – vienas iš straipsnių, kalbų ir pasisakymų autorių).
118. Ateina ateitis. Dainos įvairių sudėčių chorams. Sudarė A. Gimžauskas. V. ,,Vaga“, 1965. 28 p. (Lietuvių tarybiniai kompozitoriai). 3500 egz. (A. Venclova – vienas iš žodžių autorių).
119. Paketūras, Vaclovas. Žibutė. – O gal... Du romansai solo su akomp. V., ,,Vaga“, 1965. 8 p. 700 egz. (A. Venclova – vienas iš žodžių autorių).
120. Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. Bičiulystė. Aštuonios M. K. Čiurlionio kūrinių reprodukcijos su S. Nėries eilėraščiais. A. Venclovos įž. str. p. 3-7. V., ,,Vaga“, 1965. 8 teksto p.; 16 iliustr. ir teksto lap. 10000 egz. Aplanke.
121. Rylskis, Maksimas. Vaivorykštė. Eilėraščių rinktinė. A. Venclovos įž. str. „Maksimas Rylskis“, p. 3-9. V., „Vaga“, 1965. 103 p. su portr. 5000 egz. ( A. Venclova – vienas iš vertėjų).
122. Poezijos pavasaris. Eilėraščiai ir straipsniai apie poeziją bei poetus. 1965. Ats. red. V. Reimeris. Red. kolegija: A. Baltakis, V. Bložė, V. Kubilius, V. Rudokas, V. Šimkus. V. „Vaga“, 1965. 192 p. su iliustr. 10000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
123. Venclova, Antanas. Dar kartą Donelaitis.(K. Donelaičio jubiliejinius metus užbaigiant). – Literatūra ir menas, 1965, gruodžio 25.
124. Venclova, Antanas. Lyg puošnus ąžuolas... (apie J. Rainį). – Literatūra ir menas, 1965, rugs. 11.
125. Venclova, Antanas. „Džiunglės“ – gyva knyga. (apie E. Sinklerio kūrybą). – Pergalė, 1965 Nr. 6 p. 158-168, su iliustr.
126. Venclova, Antanas. Susitikimas su Tomu Manu. (Iš atsiminimų). – Švyturys, 1965, Nr. 10, p. 24, su iliustr.
1966 m.
127. Venclova, Antanas. Draugystė. Įžanga į subrendusį amžių. Romanas. Iliustr. S. Krasauskas. V. ,,Vaga“, 1966. 420 p. su iliustr. 15000 egz.
128. Venclova, Antanas. Jaunystės atradimas.  Memuarinės trilogijos 2-oji kn. Iliustr. A. Makūnaitė. V., ,,Vaga“, 1966. 623p. su iliustr. 25000 egz. – Trilogijos l-oji knyga ,,Pavasario upė“; 3-oji kn. ,,Vidurdienio vėtra“.
129. Venclova, Antanas. Pyraginės anties žuvimas. Apsakymai jaun mokykl. amž. vaikams. Iliustr. A. Surgailienė. V., ,,Vaga“, 1966. 46 p. su iliustr. 6000 egz
130. Venclova, Antanas. Šiaurės sidabras. (Apybraižos iš kelionės po Islandiją. Red. - vert. M. Banionienė). 2 knygosV., Lietuvos aklųjų d-jos l-kla, 1966. – iškiliuoju raštu.
131. Atverk akis. Ateistinio repertuaro rinkinys. Sudarė S. Čižas. V., LTSR Liaudies meno rūmai, 1962-1966.
     Kn.l. Iliustr. D. Brusokienė. 1962. 324 p. su iliustr. 7000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
     Kn.2. Iliustr. V. Kaminskaitė, 1966. 524 p. su iliustr. 10000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
132. Maironis. Poezija. Rinktinė. A Venclovos įž. str. ,,Maironio poezijos gyvybė“, p. 5-12. Sudarė A. Sluckaitė. Red. komisija: K. Korsakas, E. Mieželaitis, A. Venclova. Iliustr. V. Valius. 2-asis leid. V. ,,Vaga“, 1966. 322 p. su iliustr. 15000 egz.
133. Atsiminimai apie V. Montvilą. Sudarė V. Bufas. Red komisija: J. Lankutis, J. Macevičius, T. Tilvytis. V. ,,Vaga“, 1966. 471 p. su iliustr. 10000 egz.
134. Andriulis, Domas. Naujas rytas. Dainos įvairių sudėčių chorams. V. ,,Vaga“, 1966. 16 p.. 2000 egz. (A. Venclova – vienas iš žodžių autorių).
135. Aleknavičius, Bernardas. Tėviškė. Fotoalbumėlis. Tekstas A. Venclovos. V., ,,Mintis“, 1966. 32 iliustr. ir teksto p. 20000 egz.
136. Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. Bičiulystė. Aštuonios M. K. Čiurlionio kūrinių reprodukcijos su S. Nėries eilėraščiais. A. Venclovos įž. str. p. 3-7. 2-asis leid. V., ,,Vaga“, 1966. 8 teksto p.; 16 iliustr. ir teksto lap. 10000 egz. Aplanke.
137. Atverk akis. Ateistinio repertuaro rinkinys. Kn. 2 (Iliustr. V. Kaminskaitė). V., LTSR liaudies meno rūmai, 1966. Kn. metrikoje sudaryt.: S. Čižas (A. Venclova - vienas iš autorių).
138. Poezijos pavasaris. (1966. Eilėraščiai ir straipsniai apie poeziją bei poetus. Ats, red. V. Reimeris, Red. komisija: A. Baltakis, V. Bložė, V. Kubilius, M. Martinaitis, V. Rudokas, V. Šimkus.) V., „ Vaga“, 1966. 200 p. su iliustr. (A. Venclova – vienas iš autorių).
139. Venclova, Antanas. Didelės ir karštos širdies liepsna. Jono Šimkaus 60 metų jubiliejui. –Komjaunimo tiesa, 1966, rugpj. 27.
140. Venclova, Antanas. Kai kurios mūsų literatūrinio gyvenimo bėdos. (Apie literatūrą ir kritiką). – Tiesa, 1966, lapkr. 3.
141. Venclova, Antanas. Aną Achmatovą palydint. (Poetės atminimui). – Literatūra ir menas, 1966, kovo 12.
142. Venclova, Antanas. Keli susitikimai su Simonu Čikovaniu. – Literatūra ir menas, 1966, bal. 30.
143. Venclova Antanas. Europos sąžinė. (Apie R. Rolaną). – Tiesa, 1966, sausio 29, su iliustr.
1967 m.
144. Venclova, Antanas. Mirtis Lisabonoj. Rinktiniai apsakymai. Iliustr. S. Krasauskas. V. ,,Vaga“, 1967. 527 p. su iliustr. 15000 egz.
145. Graži tu mano brangi tėvyne. Antologija. V. Kazakevičiaus įžanginis str. ,,Mano tėviškė – mėlyno Nemuno vingis“, p. 5-9. Sudarė V. Kazakevičius. Red. Komisija: K. Ambrasas, A. Miškinis, B. Raguotis. V., ,,Vaga“, 1967. 560 p. su iliustr. (Kult. ryšių su užsienio lietuviais k-tetas). 10000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
146.Lietuvių poezija. Antologija. A. Venclovos įž. str. ,,Mūsų poezijos keliai“, t.1, p.5-32. Red. komisija: V. Kubilius, Justinas Marcinkevičius, A. Venclova, V. Zaborskaitė. 1-asis leid. V., ,,Vaga“, 1967. 10000 egz.
     T. 1. Sudarė V. Vanagas, 628. p. ( A. Venclova – vienas iš autorių)
     T. 2. Sudarė V. Galinis. 664 p. ( A. Venclova – vienas iš autorių).
147. Tarybų Lietuvos rašytojai. Biografinės ir bibliografinės medžiagos rinkinys. Sudarė A. Senjoras. Red. komisija: A. Venclova (pirm.), Justinas Marcinkevičius, J. Lankutis. V. ,,Vaga“, 1967. 603 p. su portr. 10000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
148. Poezijos pavasaris. 1967. (Eilėraščiai ir straipsniai apie poeziją bei poetus. Ats, red. A. Baltakis. Red. komisija: A. Bernotas, V. Bložė, V. Kubilius, Justinas Marcinkevičius, V. Reimeris, V. Rudokas.) V., „ Vaga“, 1967. 271 p. su iliustr. (A. Venclova – vienas iš autorių).
149. Venclova, Antanas. Ties aukšta viršūne. (V. Mykolaičiui – Putinui mirus). –Literatūra ir menas, 1967, birž. 10.
150. Venclova, Antanas. Ievai Simonaitytei – 70 metų. –Naujos knygos, 1967, Nr. 1, p. 1, su portr.
151. Venclova, Antanas. Brangaus bičiulio netekus. (Mirus Rojui Mizarai) –Gimtasis kraštas, 1967, rugs. 28, su portr.
152. Venclova, Antanas. Jubiliejinių metų literatūros ir meno premijos. – Tiesa, 1967, liepos 21.
153. Venclova, Antanas. Tie metai ugniniai. – Vakarinės naujienos, 1967, birž. 10.
154. Venclova, Antanas. Keli žodžiai apie Jurgį Baltrušaitį. – Tiesa, 1967, rugs. 24.
155. Venclova, Antanas. Graži ir vertinga dovana. (Recenzija kn.: Donelaitis K. Die Jahreszeiten. München, 1966). – Mokslas ir gyvenimas, 1967, Nr. 4, p. 5, su iliustr.
156. Venclova, Antanas. Juozas Tysliava grįžta namo. –Literatūra ir menas, 1967, kovo 11.
157. Venclova, Antanas. Atsisveikinant su Ilja Erenburgu. (Rašytojo atminimui). – Literatūra ir menas, 1967, rugs. 9, su portr.
158. Venclova, Antanas. Keli žodžiai apie Polį Eliuarą. Nemunas, 1967, Nr. 1, p. 22 su iliustr.
1968 m.
159. Venclova Antanas. Pavasario upė. Memuarinės trilogijos 1-oji kn. Medžio raižiniai A. Makūnaitės. 2-asis leid. V., ,,Vaga“, 1968. 456p. su iliustr. 15000 egz. – Trilogijos 2-oji knyga ,,Jaunystės atradimas“; 3-oji kn. ,,Vidurdienio vėtra“.
160. Venclova Antanas. Mirtis Lisabonoj. Rinktiniai apsakymai. (Red. V. Areima. Red. - vert. M. Banionienė). 8 knygosV., Lietuvos aklųjų d-jos l-kla, 1968. – iškiliuoju raštu.
161. Stepas Žukas. Atsiminimai apie pažangų lietuvių dailininką. J. Komodaitės ir I. Trečiokaitės-Žebenkienės įž. str. ,,Jis kūrė liaudžiai“, p. 3-6. V., ,,Vaga“, 1968. 136 p. 21 iliustr. lap. 4000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
162. Čiurlionis Mikalojus Konstantinas. 32 reprodukcijos. A. Venclovos įž. str. ,,M. K. Čiurlionis – dailininkas“, p. lll-Vlll. Red. Komisija: V. Čiurlionytė – Karužienė, P. Galaunė, J. Kuzminskis, V. Mackevičius, P. Stauskas, A. Venclova. 3-asis leid. V., ,,Vaga“, 1968. XXXVl teksto p. 32 atsk. iliustr. lap. 20000 egz. Aplanke.
163. Poezijos pavasaris. 1968. (Eilėraščiai ir straipsniai apie poeziją bei poetus. Ats, red. Just. Marcinkevičius. Red. komisija: A. Baltakis, A. Bernotas, V. Bložė, V. Kubilius, V. Reimeris, V. Rudokas.) V., „ Vaga“, 1968. 230 p. su iliustr. 10000 egz.(A. Venclova – vienas iš autorių).
164. Venclova, Antanas. Ryškūs bruožai šviesiam paveikslui. – Tiesa, 1968, rugpj. 10.
165. Venclova, Antanas. Didelio ir talentingo darbo įvertinimas. (A. Gudaičio – Guzevičiaus 60-tosioms gimimo metinėms). – Tiesa, 1968, geg. 25.
166. Venclova, Antanas. V. Mykolaitis –Putinas priklauso tik mūsų liaudžiai. –Literatūra ir menas, 1968, sausio 6, p. 6-7, su portr.
167. Venclova, Antanas. Tai labai įdomu. – Tiesa, 1968, liepos 13.
168. Venclova, Antanas. Lyg ąžuolas Nemunėlio pakrantėj. (Apie kauną – poezijos miestą. 1968 m. „Poezijos pavasario“ proga). – Tiesa, 1968, birž. 9.
169. Venclova, Antanas. Dešimtys draugų – mūsų kultūros bičiulių.- Gimtasis kraštas, 1968, kovo 21.
170. Venclova, Antanas. Ryškūs bruožai šviesiam paveikslui. (recenzija kn.: Biliūnas A. Baltieji šešėliai. Iš atsiminimų apie Joną Biliūną),. – Tiesa, 1968, rugpj. 10.
1969 m.
171. Venclova, Antanas. Mėlyno Nemuno vingis. Poezijos rinktinė. Autoriaus įž. str.., p. 566-567. Iliustravo A. Makūnaitė. V., ,,Vaga“, 1969. 587 p. su iliustr. 8000 egz.
172. Venclova, Antanas. Vidurdienio vėtra. Memuarinės trilogijos 3-oji kn. V., ,,Vaga“, 1969. 654p. su iliustr. 15000 egz. – Trilogijos l-oji knyga ,,Pavasario upė“; 2-oji kn. ,,Jaunystės atradimas“.
173. Lietuvių poezija. Antologija. A. Venclovos įž. str. ,,Mūsų poezijos keliai“, t.1, p.5-32. Red. komisija: V. Kubilius, Justinas Marcinkevičius, A. Venclova, V. Zaborskaitė. 2-asis leid. V., ,,Vaga“, 1969. 20000 egz.
     T. 1. Sudarė V. Vanagas, 632. p. ( A. Venclova – vienas iš autorių)
     T. 2. Sudarė V. Galinis. 664 p. ( A. Venclova – vienas iš autorių)
174. Vaižgantas. Pragiedruliai. Vaizdai kovos dėl kultūros. A. Venclovos įž. str. ,,Kelios mintys apie ,,Pragiedrulius“, t. 1., p. 5-32. A. Vaitiekūnienės baig str. ,,J. Tumas-Vaižgantas ir jo ,,Pragiedruliai“, t. 2, p. 301-342. V., ,,Vaga“, 1969. 25000 egz.
     T. 1. Gondingos kraštas. 484 p.
     T. 2. Vaduvų kraštas. 344 p.
175. Daina apie Leniną. Eilėraščių rinkinys. V. ,,Vaga“, 1969. 144 p. su iliustr. 10000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
176. Lietuvių tarybinė novelė. Antologija. A. Zalatoriaus įž. str. ,,Lietuvių tarybinės novelės kontūrai“, p. 5-14. Sudarė A. Zalatorius. Red. komisija: J. Baltušis, J. Mikelinskas, A. Pocius , M. Sluckis, A. Zalatorius. V., ,,Vaga“, 1969. 464 p. 15000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
177. Atsiminimai apie Petrą Cvirką. V. Galinis ,,Pagrindinės P. Cvirkos gyvenimo ir kūrybos datos“, p. 631-641. Sudarė V. Mickienė. Red. komisija: J. Baltušis, V. Galinis, A. Venclova (pirm.). V., ,,Vaga“, 1969. 12000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
178. Leninas amžiais gyvas. Dainos įvairių sudėčių chorams. Sudarė P. Mataitis. Partitūra. V. ,,Vaga“, 1969. 32 p. (LTSR Liaudies meno rūmai). 2500 egz. (A. Venclova – vienas iš žodžių autorių).
179. Venclova, Antanas. Retas talentas. Juozo Baltušio 60 – mečiui.. – Literatūra ir menas, 1969, bal. 12, p. 6 su portr.
180. Literatūros ąžuolas. (Ištrauka iš P. Cvirkos autobiografijos ir A. Sniečkaus, J. Paleckio, J. Šimkaus, A. Venclovos, L. Dligačo pasisakymai apie P. Cvirką 60-tųjų gimimo metinių proga). – Valstiečių laikraštis, 1969, kovo 11.
181. Venclova, Antanas. Petras Cvirka metų sraute. (60-tosioms gimimo metinėms).- Tiesa, 1969, kovo 13.
182. Venclova, Antanas. Didelis mūsų kultūros darbininkas. (K. Korsako 60-tosioms gimimo metinėms). – Tiesa, 1969, spalio 5.
183. Kaip jūs rašote? (Į red. anketą atsako rašytojai: A. Venclova, S. Anglickis, V. Sirijos Gira, K. Inčiūra, T. Tilvytis). – Švyturys, 1969, Nr. 7, p. 18-19, , su portr.
184. Venclova, Antanas. Laiškas Tadžikijos TSR liaudies poetui Mirzo Turson-Zade. –Vakarinės naujienos 1969, rugs. 20.
185. Literatūros kritikai ir rašytojai apie J. Tumą Vaižgantą. ( V. Zaborskaitė, A. Venclova, V. Mickevičius – Kapsukas, V. Mykolaitis – Putinas, A. Vaitiekūnienė). – Gimtasis kraštas, 1969, rugs. 18, su portr.
186. Venclova, Antanas. Kelios mintys apie „Pragiedrulius“. – Pergalė, 1969, Nr. 6, p. 121-136.
187. Venclova, Antanas. Palydint Dmitrijų Guliją. (Abchazų rašytojo atminimui). – Literatūra ir menas, 1969, bal. 16.
1970 m.
188. Venclova, Antanas. Jaunystės atradimas. Memuarinės trilogijos 2-oji kn. Iliustr. A. Makūnaitė.2-asis peržiūr. Leidimas. V., ,,Vaga“, 1970. 643p. su iliustr. 15000 egz. – Trilogijos l-oji knyga ,,Pavasario upė“; 3-oji kn. ,,Vidurdienio vėtra“.
189. Poezijos pavasaris. Eilėraščiai ir straipsniai apie poeziją bei poetus. 1970. Sudarė V. Rudokas. Red. komisija: A. Baltakis, A. Bernotas,A. Bučys, A. Jonynas (pirm.),J. Macevičius, Justinas Marcinkevičius, V. Reimeris, V. Rudokas. V., ,,Vaga“, 1970. 230 p. su iliustr. 8000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
190. Amžiais su gimtine. R. Mizaros atminimui. Rinkinys. V. Kazakevičiaus įž. str. p. 9-12. Sudarė V. Kazakevičius. V., ,,Vaga“, 1970. 208 p. su iliustr. 8000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
191. Neklauskit meilės vardo. Lietuvių poetų eilėraščių rinkinys. Sudarė D. Montvilienė. Iliustr. N. Kryževičiūtė – Jurgelionienė. V., ,,Vaga“, 1970. 240p. su iliustr. 20000 egz. (A. Venclova – vienas iš autorių).
192. Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. 32 reprodukcijos. A. Venclovos įž. str. ,,M. K. Čiurlionis – dailininkas“, p. lll-Vlll. Red. Komisija: V. Čiurlionytė – Karužienė, P. Galaunė, J. Kuzminskis, V. Mackevičius, P. Stauskas, A. Venclova. 4-asis leid. V., ,,Vaga“, 1970. XXXVl teksto p. 32 atsk. iliustr. lap. 20000 egz. Aplanke.
193. Puškinas, Aleksandras. Apysakos. Vertė P. Cvirka, V. Radaitis, J. Šimkus, A. Venclova. V., „Vaga“, 439 p., 15000 egz.
194. Gorkis, Maksimas. Mano universitetai. Autobiografinė apysaka. Trilogijos 3-ioji dalis. Vertė A. Venclova. V. „Vaga“, 1970. 158 p. 15000 egz.
195. Gorkis, Maksimas. Žmogus ir dievas. Ateistinių kūrinių rinkinys. M. Šachnovičiaus įž. str. p. 5-12. Iliustr. V. Samoilovas. V., „Vaga“ 1970. 168 p. su iliustr. 10000 egz. (A. Venclova – vienas iš vertėjų).
196. Katajevas, Valentinas. Baltuoja burė tolumoj. Romanas vid. ir vyr. mokykl. amž. vaikams. Tetralogijos „Juodosios jūros bangos“ 1-oji dalis. Vertė A. Venclova. V., „Vaga“, 1970. 311 p. 15000 egz.
197. Venclova, Antanas. Nežinomi R. Rolano tekstai apie M. K. Čiurlionį. – Literatūra ir menas, 1970., birž. 20, p. 5.
1971 m.
198. Platūs horizontai. [Lietuvos TSR Rašytojų sąjungos valdybos plenumas literatūrinių ryšių problemoms aptarti. Pasisako: A. Baltakis, Alf. Bieliauskas, K. Korsakas, A. Maldonis, E. Matuzevičius, V. Oskockis, V. Radaitis, M. Sluckis, A. Venclova]. — Literatūra ir menas, 1971, sausio 16, p. 3.
199. „Tiesos" svečias — „Literatūra ir menas". [V. Radaičio straipsnis ir P. Cvirkos, B. Dauguviečio, T. Tilvyčio, A. Venclovos, V. Mackevičiaus, E. Mieželaičio ir Alf. Bieliausko mintys, parinktos iš savaitraščio puslapių]. — Tiesa, 1971, liepos 24.
200. Venclova Antanas. Meilė literatūrai, talentas, darbas. [Apie savo literatūrinį darbą].— Kn.: Poezijos pavasaris. V., 1971, p. 248—250.
201. Venclova Antanas. Mūsų draugas Ašotas Graši. — Tiesa, 1971, vas. 20.
202. Skliutauskas J. Gruzinų dedikacijos. [Apie gruzinų ir lietuvių rašytojų draugystę. Pagal A. Venclovos pasakojimą, Su red. prierašu].— Literatūra ir menas, 1971, sausio 16, p. 4.

   
 
Sudarė Birutė Vagrienė
NAUDOTA LITERATŪRA:

1. Grožinė literatūra. Katalogas. Literatūra, dailė, muzika 1940-1960. V., Valst. grož.. lit. l-kla, 1961.
2. Irena Jurevičiūtė, Genovaitė Juodpalytė. Grožinė literatūra. Katalogas. Literatūra, dailė, muzika 1961-1970. V., ,,Vaga“, 1972.
3. Tarybinė lietuvių literatūra ir kritika 1966 – 1970. Bibliografinė rodyklė. V., „Vaga“, 1972.
4. Tarybinis lietuvių literatūros mokslas ir kritika apie literatūrinį palikimą 1959 – 1970. Bibliografinė rodyklė. V., „Vaga“, 1975.
5. Tarybinė lietuvių literatūra ir kritika 1956-1960. Bibliografinė rodyklė. V., 1961.
6. Lietuvių literatūros mokslas ir kritika. 1971-1973. Bibliografinė rodyklė. V., ,,Vaga“, 1976.
7. Knygos lietuvių kalba. 1918-1940. Kontrolinis sąrašas/ Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras; [Redaktorė-sudarytoja Alma Daugaravičienė], T. 1. Knygos D-J. V., LNB BKC 1997.