VYTAUTUI RAČKAUSKUI – 100
Kauno potvynis Vytauto Račkausko fotografijose
iš Andriaus Cvirkos asmeninio archyvo

Parodą pristato Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namai-muziejus

            Vytautas Račkauskas (Victor Rackus – JAV) - prof. Merkelio Račkausko ir jo žmonos Elenos pirmagimis – 1909 m. lapkričio 21 d. gimė Bolgrade (Odesos sr.), kur tuo metu mokytojavo M. Račkauskas. 1921 m. visa Račkauskų šeima persikėlė į Lietuvą. Pradžioje įsikūrė Panevėžyje, vėliau - Mažeikiuose, o nuo 1927 m. apsigyveno Kaune, Fredoje. Vytautas mokėsi Kauno muzikos mokykloje - lankė Juozo Gruodžio kompozicijos pamokas. Taip pat Kauno universitete studijavo teisę (kriminalistiką). Labai domėjosi fotografija. Nuo paauglystės fotografavo gamtą, gyvūnus, portretus, reportažines nuotraukas.
            1936 m vedė Birutę Janulaitytę ir pradėjo dirbti Valstybės Saugume, identifikacijos skyriuje fotografu.
            1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau išvyko į JAV. Gyveno Toledo mieste Ohio valstijoje. Iki mirties dirbo precizinių instrumentų techniku.
            Vytauto Račkausko fotografijų archyvas išblaškytas po pasaulį. Dalį fotografijų saugo jo sūnėnas Andrius Cvirka Vilniuje, kitą dalį – negatyvus (išsivežtus užatlantėn) – paveldėjo Vytauto žmonos brolio sūnus Mindaugas Viktoras Janulaitis (Kalifornija, JAV).
            Šioje parodoje eksponuojame V. Račkausko fotografijas iš Andriaus Cvirkos asmeninio archyvo. Fotografijose matome Kauno potvynį. Rendamiesi Kauno istorijos žinovų konsultacijomis, spėjame, kad tai buvo 1931 m. potvynis. Po 1927-ųjų metų, kuomet V. Račkauskas galėjo fotografuoti Kaune, buvo trys potvyniai – 1930 m., 1931 m. ir 1936 m. Jei turėtumėte patikslinimų mūsų spėjimams, prašome mums rašyti birute@vilniausmuziejai.lt
            Vytautas Račkauskas turėjo dvi seseris – Mariją ir Elžbietą Teresę. Marija, tapytoja, buvo ištekėjusi už Petro Cvirkos, o Elžbieta Teresė, visų vadinama Eliza, - už Antano Venclovos. Tomas Venclova, 1977 m. emigravęs į JAV, aplankė savo dėdę ir vėliau su juo susirašinėjo. Vytautas Račkauskas mirė Amerikoje 1996 m. kovo 22 d.

Remiantis Andriaus Cvirkos pateiktais duomenimis tekstą parengė Birutė Vagrienė


© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2009

© Andrius Cvirka, fotografijos, 2009


Daugiau
apie Račkauskų šeimos narius...