MELCHIORAS RAČKAUSKAS

Nuotraukų katalogas

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.

56.
       
       
 1. Karolio ir Melchioro tėvai, Konstancija ir Juozapas Račkauskai
 2. Karolio ir Melchioro mama – Konstancija Kauneckaitė – Račkauskienė.
 3. Martyno (1770-1875) sūnus Juzaps Račkauskis (1817-1919) iš Gaižupio, Juozapo tėvas, Melchioro ir Karolio senolis, Vytauto, Marijos ir Elizos prosenolis, Tomo Venclovos, Andriaus Cvirkos ir Marijos Cvirkaitės – Pivoriūnienės pro-prosenolis. 1911 m . nuotrauka
 4. Namas Šiaudinėje, kur vaikystėje gyveno M. Račkauskas su tėvais.
 5. M. Račkausko paso vidus, kur matyti jo gimimo data
 6. M. Račkausko paso vidus su nuotrauka
 7. Šiaulių gimnazijos laikai, trečias iš kairės sėdi J. Jablonskis. M. Račkauskas stovi trečias iš kairės
 8. Šiaulių gimnazijos moksleivių iškyla į gamtą
 9. M. Račkauskas, Šiauliai, 1904 m .
 10. Melchioras (kairėje) ir Karolis Račkauskai, Kaunas
 11. M. Račkauskas, Odesa, 1908(?) m.
 12. M Račkauskas, Odesa, 1910 m .
 13. Račkauskų šeima Chersone: Zosė (auklė), Elena, Melchioras, Liulia, Marija, Vytas, 1914 m .
 14. M. Račkauskas Berlyne
 15. Trys kartos: Melchioro tėvas Juozapas Račkauskas, Melchioras Račkauskas, senolis Juzaps Račkauskis
 16. Račkauskų šeima: Melchioras, Vytautas, Elena (Latinska), Marija, Eliza. Apie 1921 m .
 17. Karolis Vairas –Račkauskas, tik ką su lauktuvėmis parvažiavęs iš Amerikos, Vytautas Račkauskas, Melchioras Račkauskas. 1921 arba 1922m.
 18. Račkauskų šeimos nuotrauka. Elena, Vytautas, Juozapas, Marija, Karolis, Eliza, stovi- Melchioras
 19. M. Račkauskas, Panevėžys, 1922 m .
 20. M Račkauskas, Panevėžys 1923 (?) m.
 21. 1925 m ., Mažeikių progimnazija. Direktorius M. Račkauskas sėdi antroj eilėj ketvirtas iš kairės. Pirmoj eilėj trečia iš kairės klūpo jo dukra Marija.
 22. 1925 m ., Mažeikių gimnazija, Direktorius M. Račkauskas sėdi 2 eilėj, 6-tas iš kairės.
 23. M. Račkauskas parke, savo tėviškėje Kurtuvėnuose 1927 m .
 24. M. Račkauskas
 25. M. Račkauskas Fredoje, savo darbo kambaryje, 1928 m .
 26. M Račkauskas Fredoje, savo darbo kambaryje.
 27. M. Račkauskas, užrašas, ant nugarėlės „Kochany Tatuś 1927.VIII.13“
 28. M. Račkauskas rūko dar neįstiklintoj verandoj, Freda, 1929 m .
 29. M. Račkauskas
 30. Aktas, pasirašytas Lietuvos prezidento Antano Smetonos, liudijantis, kad prof. M. Račkauskas 1930 m . vasario 16 d. buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinu už ypatingus nuopelnus Lietuvai.
 31. 1930 m . , Klaipėda, Pasitobulinimo kursai, M. Račkauskas sėdi antroj eilėj, ketvirtas iš kairės (baltu kostiumu)
 32. Vytauto Didžiojo Universitetas, Teologijos- Filosofijos fakultetas, mokomasis personalas. 1930m. Viršutinė eilė: ord. prof. dr. St. Šalkauskis, ord. prof. dr. Al. Grigaitis, ord. prof. dr.J. Maironis – Mačiulis, fakulteto kancleris ord. prof. J. Skvireckas, ord. prof. mg. K. Šaulys, ord. prof. dr. Bl. Čėsnys, ord. prof. Pr. Dovydaitis. Antra eilė: e. o. prof. M. Račkauskas, e. o. prof. dr. J. Eretas, e. o. prof. dr. A. Maliauskis, dekanas e. o. prof. dr. Pr. Kuraitis, e. o. prof. vysk. M. Reinys, sekretorius e. o. prof. dr. P. Malakauskis, e. o. prof. Ant. Alekna, e. o. prof. dr. J. Totoraitis, e. o. prof. dr. K. Pakštas. Trečia eilė: priv. doc. dr. Ant. Juškus, doc. dr. Ant. Salys, doc. dr. L. Bistras, doc. dr. Ign. Česaitis, doc. mg. Pr. Penkauskas, doc. T. Brazys, doc. mg. M. Morkelis, doc. mg. J. Meškauskas, doc. J. Balčikonis, doc. dr. Ant. Gylys. Ketvirta eilė: doc. e. p. dr. Pr. Venckus, fakulteto pastato nuotrauka, doc. e. p. dr .J. Grinius.
 33. M Račkauskas Fredoje, savo namo verandoje, prieš karą.
 34. Melchioro Račkausko autografo puslapis iš atsiminimų rankraščio santraukos, rašytos prieš karą.
 35. Pasivažinėjims rogėmis. Iš kairės į dešinę: Eliza Račkauskaitė, Bronė Mažonaitė, Marija Račkauskaitė, Melchioras Račkauskas. Freda, apie1932 m.
 36. M Račkauskas, Palanga, 1938 m .
 37. Laisvalaikio pramogos. M. Račkauskas stovi pirmas iš kairės, trečias- tėvas Juozas Račkauskas, mama Elena, pirmoje eilėje: Eliza, Vytautas ir Marija.
 38. M. Račkauskas su dukromis Marija(kairėj) ir Eliza.
 39. 1934 m . Melchioras Račkauskas (antras iš kairės), toliau-Eliza Venclovienė, Antanas Venclova, Petras Cvirka Venclovų civilinės metrikacijos dieną.
 40. Šatrijos kalnas fotografuotas Vytauto Račkausko apie 1935 m .
 41. M Račkauskas, vidurinių mokyklų inspektorius, nuotrauka iš dokumento su antspaudu kairiame kampe
 42. 1936 m . vasara, Lotynų k. mokytojų kursai, M. Račkauskas sėdi pirmoje eilėje šeštas iš kairės. Kaunas
 43. Grupinė nuotrauka, M. Račkauskas sėdi ketvirtas iš kairės, fotografuota ant Jezuitų gimnazijos stogo.
 44. 1937 m . vasaros prancūzų kalbos kursai Klaipėdoje, fotogr. Jankausko nuotrauka. Užrašas ant nugarėlės „Gerbiamam Kursų Vedėjui prof. Račkauskui“ ir nusifotografavusių parašai.
 45. M Račkauskas su anūku Tomu Venclova prieš pat karą.
 46. M Račkauskas Fredoje 1950 m .
 47. 1952 m . Gricius ūkyje. Sėdi: Karolis Vairas – Račkauskas, J. Paleckis, Griciaus žmona, M. Račkauskas. Stovi: dainininkė St. Dagelytė, Augustinas Gricius ir Nina Rakauskienė (Karolio žmona)
 48. M. Račkauskas (centre) su vairuotoju Butkum (kairėje) ir giminaičiu Jonu Jakavičium, gyvenusiu Luokėje, ant Šatrijos kalno, 1955 m .
 49. Fredoje, sode, buv. Panevėžio Mokytojų seminarijos mokytojų ir mokinių susitikimas, apie 1960 m .. Antras iš kairės prof. J.Balčikonis, ketvirtas M. Račkauskas
 50. M Račkauskas, portretinė nuotr. Apie 1960 m .
 51. Fredoje, Melchioras, Karolis, Antanas Venclova
 52. Melchioras. Račkauskas , Tomas Venclova , Antanas Venclova prie Račkausko tėvų kapo Luokės miestelio kapinėse. Epitafija ant antkapio: „Žyvata bėg, smertis gen, viečnastis lauk“
 53. M. Račkauskas su VVU studentais apie 1960 m .
 54. M. Račkauskas sėdi ant suolelio Fredoj, 1960 m .
 55. M. Račkauskas ir Andrius Cvirka Fredoje. Viena iš paskutinių M. Račkausko nuotraukų.
 56. Litografija, autorė Birutė Cvirkienė, 1979 m ., M Račkausko profilis, už jo fisharmonijos registrai ir dalis klavišų primena, kad M. Račkauskas buvo neblogas pianistas. Fone asmeninės M. Račkausko bibliotekos antspaudas, ir jo verstos Lukrecijaus „Apie daiktų prigimtį“ citata ir knygos nugarėlė.