EN RU

 

 

VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS
(1893-1967)

KITI MYKOLAIČIŲ ŠEIMOS TALENTAI


             “Mūsų šeimoje, be manęs, literatūrinių gabumų turi dar jaunesnieji – Magdutė ir brolis Juozas…” – rašė “Atsiminimuose” Vincas Mykolaitis-Putinas.Magdalena Mykolaitytė- Slavėnienė
(1908-1984)

            Baigė “Saulės” mergaičių gimnaziją Kaune. Studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete germanistiką.
            Rašyti pradėjo dar gimnazijoje, pirmieji kūriniai išspausdinti “Naujojoje vaidilutėje”. Vėliau poezijos ir beletristikos kūriniai buvo skelbti “Naujojoje romuvoje”, “Studentų dienose”, “Jaunajame ūkininke”. Pasirašinėjo slapyvardžiu Palmė ir Magda Magnaitytė.
            Dalyvavo literatūros vakaruose. Buvo ateitininkų meno draugijos “Šatrija”narė.
            1944 m. per Rytprūsius pasitraukė į Vokietiją, vėliau į Kanadą.
            Nuo 1949 m. M.Mykolaitytė-Slavėnienė gyveno Australijoje, kur bendradarbiavo lietuvių periodinėje spaudoje - rašė straipsnius įvairiais kultūros klausimais. Išleido eilėraščių rinkinius “Po svetimu dangum” (kartu su M.Mažeika, 1945), “Nežinomi keleiviai”(1973). Didesni poezijos pluoštai yra paskelbti “Plunksnos” klubo almanache “Plunksna ir žodis” (1966), Australijos lietuvių poezijos rinkinyje “Terra Australis”(1972).
            1977 m. Londone išleista M.Mykolaitytės-Slavėnienės knyga “Putinas mano atsiminimuose”.


Juozas Mykolaitis

(1911 – 1981)

                        Mokėsi pradinėje Gudelių mokykloje ir Prienų “Žiburio” gimnazijoje. 1928 m. baigė jos dvi klases.
            V.Mykolaitis-Putinas “Atsiminimuose” yra pažymėjęs, kad brolis į mokslus nelinko “dėl jo menko stropumo tėvas atsiėmė jį iš gimnazijos ir pristatė prie ūkio darbų”.
            Pokaryje dirbo kolūkyje įvairius laukininkystės darbus. Gyveno Pilotiškių kaime. 1966 išėjo į pensiją. Mirė 1981 m. Naujosios Ūtos gyvenvietėje.
            Meniniai polinkiai pasireiškė apie 1960 metus savitais literatūriniais bandymais yra rašęs atsiminimus iš šeimos gyvenimo, kuriuose šalia tikrų faktų yra daug laisvos fantazijos. Ši jo veikla susilaukė artimųjų kritikos ir nepritarimo. Matyt, tai paskatino imtis dar vaikystėje pamėgtos dailės.
            Tušu, pieštuku, akvarele, aliejiniais dažais, tempera popieriuje, kartono lakšte ar medvilniniame audinyje jis išliejo savo vidinį pasaulį, kuriame pynėsi legendos ir tikrovė, vaikystės atsiminimai, brolio knygų personažai.
            Muziejuje saugoma keletas Juozo Mykolaičio darbų:
            Pilotiškių kaimo apylinkių žemėlapis. Piešinys. 1979;
            Mitologinis Pilotiškių kaimo akmuo. Pagal padavimą “Velnio piniginė”. 1979. Du variantai.
            Priedas prie darbų: J.Mykolaičio užrašyti Pilotiškių kaimo ir jo apylinkių padavimai.


     

 

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija