EN RU

 

 

Muziejus įkurtas XX a. ketvirto dešimtmečio name Tauro g. Nr.10. Šiame name 1940-1944 m. gyveno su universiteto veikla susiję žmonės: Mykolas Biržiška, Konstantinas Jablonskis, Vincas Krėvė, Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Vincas Maciūnas, Georges Matoré, Balys Sruoga ir kt. 1944 m. rudenį buvusiame V. Krėvės bute pirmajame aukšte apsigyveno V. Mykolaitis-Putinas. Name dar gyveno: literatūrologas K. Korsakas, chemikas K. Daukšas, filosofas Eugenijus Meškauskas, teisininkas Juozas Bulavas, operos režisierius Antanas Zauka. Balio Sruogos bute kurį laiką gyveno rašytojas Kazys Boruta su muzike Jadvyga Čiurlionyte, psichologas A. Gučas.
Pirmojo aukšto bute iš kiemo pusės yra gyvenusi muzikologė Ona Narbutienė su mama ir senele, 1947 m. išvežtos į Sibiro tremtį. Tame pačiame bute 1974 m. buvo apsistojusi rusų disidentė, poeto Osipo Mandelštamo našlė Nadežda Mandelštam, o 1975 m. – žymus kovotojas už žmogaus teises Andrejus Sacharovas, atvykęs į disidento Sergejaus Kovaliovo teismą.
Į antrojo aukšto 3 butą V. Mykolaitis-Putinas persikėlė po B. Sruogos mirties ir praleido dvidešimt gyvenimo metų, ištisą savo vėlyvosios kūrybos laikotarpį. Jame atkaklių kultūrinės visuomenės pastangų dėka, įveikiant rašytojo asmenybei reiškiamą nepalankumą, 1981 m. įkurtas ir 1986 m. pradėjo veikti muziejus.
V. Mykolaičio-Putino muziejus lankytojams buvo atidarytas 1986 m. Muziejaus steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė. Iki 1991 m. muziejus buvo Rašytojų muziejaus padaliniu. 2005 m. birželio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-845 Venclovų namai-muziejus atskirtas nuo Vilniaus etninės veiklos centro ir kartu su B. Grincevičiūtės memorialiniu butu-muziejumi „Beatričės namai“, V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniu butu-muziejumi ir V. Mykolaičio–Putino memorialiniu butu-muziejumi sujungti į Vilniaus memorialinių muziejų direkciją.

 

Muziejaus rinkinys

 1. Muziejuje sukaupta apie 5000 eksponatų. Rinkinį sudaro autentiški rašytojo V. Mykolaičio-Putino baldai, asmeniniai daiktai, knygos, paveikslai, taip pat įvairi medžiaga, susijusi su rašytojo kūryba, gyvenimu ir asmenybe.
 2. Čia saugoma didžioji rašytojo bibliotekos dalis – 2877 vnt. Tai paties V .Mykolaičio-Putino knygos, jų vertimai į kitas kalbas, įvairūs lietuvių ir užsienio rašytojų kūriniai, periodikos leidiniai, žodynai, įvairaus profilio meno bei filosofijos, estetikos studijos, antologijos, albumai ir kt. Yra knygų su V. Mykolaičio-Putino pastabomis, pabraukymais, su jam dovanotų knygų autorių įrašais.
 3.  Minėtą rinkinį papildo knygos iš rašytojo bendramokslio Fribūro universitete kun. Nikodemo Pakalkos asmeninės bibliotekos, didžia dalimi sukauptos studijų metais. Tai 50 knygų prancūzų ir vokiečių kalbomis filosofijos, psichologijos, pedagogikos, literatūros klausimais.
 4. Muziejuje yra 184 dailės kūriniai. Tai rašytojo turėti bei muziejaus sukaupti darbai (skulptūra, tapyba, grafika, knygų iliustracijos): T. Balčiūnaitės, J. Buračo, G. Didelytės, A. Griciūnaitės, V. Kalinausko, V. Kisarausko, A. Kučo, A. Makūnaitės, A. Savicko, P. Sergijevičiaus, A. Stasiulevičiaus, L. Striogos, D. Tarabildienės, V. Valiaus, A. Žukausko, L. Žuklio ir kt.
 5. Muziejaus rinkinį papildo du fondai: M. Mykolaitytės-Slavėnienės ir B. Sruogos.

Magdalenos Mykolaitytės-Slavėnienės fondas

 1. Fondo pagrindas – poeto Juozo Almio Jūragio dėka iš Australijos 1993 m. gautas. V. Mykolaičio-Putino sesers Magdalenos Mykolaitytės-Slavėnienės archyvas (6 aplankai mašinraščių, spaudinių, jų kopijų bei 178 egz. knygų ir žurnalų), kuriame yra nemaža dalykų, tiesiogiai susijusių su rašytojo gyvenimu ir kūryba.
 2. M. Mykolaitytė-Slavėnienė kaupė medžiagą knygai “V. Mykolaitis-Putinas tautos žodyje” – rinko jo kūrinių publikacijas, vertimus, jam dedikuotus kūrinius, straipsnius apie jo asmenį ir kūrybą, informaciją apie įvairius renginius, rašytojo jubiliejų minėjimus ir pan. Sukauptoji medžiaga bent iš dalies sudaro rašytojo recepcijos ir Lietuvoje, ir išeivijoje vaizdą.
 3. Fonde taip pat gausu pačios M. Mykolaitytės-Slavėnienės eilėraščių ir straipsnių atspaudų bei mašinraščių.

Balio Sruogos fondas

 • Šiuo metu fondą sudaro apie 200 knygų, fotonuotraukų, dokumentų bei straipsnių kopijų – muziejuje ketinama sukurti Balio Sruogos ekspoziciją, atspindinčią jo gyvenimo Vilniuje laikotarpį. Lankytojams yra rodomi B. Sruogos knygų vertimai į kitas kalbas, vedama ekskursija.

 

Suskaitmenintas V. Mykolaičio-Putino muziejaus archyvas

 

Ekspozicija

Trijuose memorialiniuose kambariuose (kabinete, svetainėje ir miegamajame) atkurta autentiška aplinka. Baldai, knygos, paveikslai rodo intelektualiai turtingą rašytojo namų atmosferą.

 

 • Kabinetas
  Kabinetas – kūrybinio susitelkimo ir darbo vieta, kur dažnai lankydavosi universiteto kolegos, rašytojai, draugai. Čia buvo klausomasi klasikinės muzikos, skaitoma kūryba.
 • Svetainė
  Svetainei jaukumo suteikia stilingi šimtmečio pradžios baldai bei paveikslai.
 •  Ekspozicija, pasakojanti apie rašytojo gyvenimą ir veiklą Vilniuje
  Tai knygos, fotografijos, rankraščių kopijos, sugrupuotos temomis pagal pagrindines V. Mykolaičio-Putino veiklos sritis: poeto, vertėjo, mokslininko, prozininko, pedagogo. Taip pat neatsiejama jo gyvenimo dalis - muzika ir jo amžininkai.

 

 

     

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija